TryggEst skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. 

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å håndtere situasjoner der du mistenker at en risikoutsatt person har blitt utsatt for overgrep.

TryggEst er et prøveprosjekt som skal gjennomføres i noen norske kommuner. Hver av disse kommunene har et eget TryggEst-team du kan melde fra til når du er bekymret for eller mistenker at en risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep.

Hvert TryggEst-team består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep. Når du melder fra om din bekymring til TryggEst-teamet i din kommune, vil de ta stilling til videre håndtering av saken.

Hvilke kommuner er med i TryggEst?

TryggEst er et prøveprosjekt som skal gjennomføres i kommunene Porsanger, Alta, Tromsø, Trondheim, Kristiansund, Hitra, Moss, Våler, Råde og Rygge kommune, samt bydel Stovner og Ullern i Oslo.

Hvorfor skal jeg melde fra til TryggEst?

TryggEst er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep. TryggEst skal blant annet sikre 

  • at saker ikke blir oversett eller glemt
  • lik behandling uavhengig av bostedskommune
  • større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
  • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
  • bedre livskvalitet for den utsatte
  • større trygghet for dem som mottar tjenester
  • bedre oppfølging av den utsatte
  • bedre evaluering og læring av saker
  • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

 

Publisert 08. januar 2018.
Oppdatert 21. desember 2018.