Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for feltet vold i nære relasjoner. I 2014 ble det opprette en egen seksjon, Voldsseksjonen, som koordinerer arbeidet med vold i nære relasjoner i direktoratet. Målet for seksjonen er å forebygge vold i nære relasjoner og å bidra til å videreutvikle hjelpetilbudet til de som blir utsatt eller er utøvere av volden.

Hovedoppgavene i Bufdirs arbeid med vold i nære relasjoner

Utvikle kunnskap

Bufdir skal identifisere mangler i kunnskapen på feltet og ta initiativ til ny forskning. Vi publiserer også egne rapporter, som for eksempel de årlige rapporteringene fra krisesentrene og sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

Se rapportering fra krisesentertilbudene

Se rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

Informere

Bufdir skal løfte frem vold i nære relasjoner som et samfunnsproblem og bidra til at tabuer knyttet til temaet forsvinner. Ansatte i tjenester som kommer i kontakt med voldsutsatte eller utøvere skal ha kompetanse til å møte disse på en god måte. En av våre oppgaver er derfor å holde foredrag om ulike former for vold for kommunene. Noen av våre medarbeidere veileder overfor tjenestene i enkeltsaker. Vi utvikler også informasjon om vold og seksuelle overgrep, for eksempel brosjyrer eller nettkampanjer.

Utvikle tjenestene

Bufdir har ansvaret for faglig oppfølging av krisesentertilbudet i kommunene. Det innebærer å komme med faglige anbefalinger om innholdet i tilbudet og å forvalte statistikk knyttet til bruken av tilbudet og kommunenes håndheving av krisesenterloven. I 2015 utarbeidet Bufdir en veileder til krisesenterloven.

Bufdir har ansvar for den faglige oppfølgingen av og statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Direktoratet gir også tilskudd til drift av disse sentrene.

Bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold får også tilskudd fra direktoratet. Voldsseksjonen følger opp kommunene som driver tilbudene og gir føringer for innholdet. Kompetanseteamet fordeler plassene i botilbudet til unge som har behov for det.

Voldsseksjonen har ansvaret for å styrke familievernets arbeid med vold i nære relasjoner. I samarbeid med ATV skal familieverntjenesten videreutvikle sitt nasjonale tilbud til utøvere av og utsatte for vold i nære relasjoner. Målet er et kunnskapsbasert tilbud som er tilpasset den enkeltes behov og er likeverdig uavhengig av hvor i landet man bor.

Koordinere arbeidet med tiltaksplanen/handlingsplaner

Regjeringen lanserte i november 2014 en tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Planen inneholder 43 tiltak innenfor områdene:

  • forebyggende arbeid
  • riktig hjelp og behandling til rett tid
  • det offentliges ansvar
  • barn og ungdoms deltakelse
  • forskning og kompetanse

Bufdir koordinerer arbeidet med planen. Du kan lese om status på arbeidet med planen her.

Voldsseksjonen deltar også i samarbeid med andre direktorater og departementer i oppfølgingen av Justis- og beredskapsdepartementets handlingsplan mot vold i nære relasjoner og Barne-, Likestillings- og inkluderingsdepartementets handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet.

Delta i kompetanseteamet

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse består av medlemmer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Bufdir. Teamet veileder ansatte i tjenesteapparatet som kommer i kontakt med barn og unge voksne som opplever æresrelatert vold, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap eller trusler om tvangsekteskap. Teamet tildeler også plasser i bo- og støttetilbudet til unge over 18 år. I løpet av 2015 skal ansvaret for kompetanseteamet overføres fra IMDi til Bufdir.

Gi tilskudd

Bufdir forvalter flere tilskuddsordninger til organisasjoner og andre som har arbeid mot vold i nære relasjoner som del av sin kjernevirksomhet. Til sammen deles det ut 95,75 millioner kroner i 2015.