Menneskehandel

Hva er menneskehandel?

Menneskehandel betyr at en person ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter noen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid og tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av vedkommendes organer, med formål å oppnå økonomisk vinning eller andre fordeler (straffeloven § 257).

Hvilken hjelp trenger utsatte for menneskehandel?

Personer som er utsatt for menneskehandel utnyttet i prostitusjon og annen seksuell utnyttelse inngår i følge forarbeidene til krisesenterloven i målgruppen for krisesentertilbudet. Dette gjelder både kvinner, menn og transpersoner.

Når du vurderer om krisesenteret skal gi et tilbud til en person, skal du ikke vurdere eller ta i betraktning om han eller hun har lovlig opphold i Norge.

Personer som er utsatt for menneskehandel har som oftest, på samme måte som utsatte for vold i nære relasjoner, erfaringer med psykiske, fysiske, seksuelle og økonomisk krenkelser. Traumereaksjonene er langt på vei de samme, selv om de varierer i alvorlighetsgrad.

Brukere som er utsatt for menneskehandel i prostitusjon vil ha samme behov for sosialfaglig og helsemessig oppfølging som andre beboere på krisesenter. Samtidig er utsatte for menneskehandel ofte stilt overfor særlige utfordringer knyttet til oppholdsstatus, rettigheter til hjelp fra andre tjenester og andre juridiske problemstillinger.

ROSA

ROSA har utarbeidet en enkel veileder for oppfølging av utsatte for menneskehandel. For veiledning om brukere som er utsatt for menneskehandel, kontakt gjerne ROSA.

Nasjonal hjelpetelefon

ROSA drifter den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel. Telefonen gir informasjon og veiledning knyttet til hjelp og oppfølging av personer som er utsatt for menneskehandel.

Koordinering av bistand til utsatte

ROSA koordinerer bistand av utsatte for menneskehandel utnyttet til prostitusjon eller andre former for seksuell utnyttelse. Personer som er utnyttet i menneskehandel i prostitusjon kan få tilbud om koordinert oppfølging og særlige tiltak. Dette omfatter bistand fra ROSAs rådgivere og tilgang til kvalifiserende tiltak og andre helsefremmende aktiviteter.

Opplæring og veiledning til ansatte på krisesenter

ROSA gir tilbud om opplæring og veiledning til krisesentre om identifisering, oppfølging av og rettigheter for personer som er utsatt for menneskehandel. Det avholdes blant annet to årlige seminarer om menneskehandel rettet særlig mot ansatte på krisesentrene. På ROSAs hjemmesider finner du mer informasjon og en veileder om oppfølging av brukere som er utsatt for menneskehandel.

Mer kunnskap om menneskehandel