Innspill til BLD på konsultasjonsmøte 15.04.13 fra SAFO og NHF.

Hva skal til for å nå målet om Norge universelt utformet 2025?

Evalueringen av H-planen gir ikke et tydelig bilde av status. Har evaluert om tiltak er gjennomført, men ikke om samfunnet er blitt mer universelt utformet. Konkluderer med at PBL følges, men har samtidig tatt flere forbehold. Ikke gjort befaringer i praksisfeltet.

 Det vil kreve langt mer kraft, aktiviteter og ressurser framover - enn den satsingen som har vært til nå - for å nå målet «Norge universelt utformet 2025».

 

Hovedsatsing framover:

Løfte fram DTL og eksisterende bygg og uteområder. Satse på skole.

Det overordnede målet for H-planen er å støtte opp under ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny plan- og bygningslov og annen lovgivning for universell utforming (H-planen, pkt. 2.1). Evalueringen viser at PBL har stått i sentrum. I neste H-planperiode blir det viktig å fokusere på eksisterende bygg og omgivelser, og bygge ned diskriminerende hindringer for personer med nedsatt funksjonsevne, i tråd med DTL.

 Hovedutfordringene framover er å få til forbedringer av eksisterende bygg og omgivelser.

 • Forskrifter for oppgradering av eksisterende bygg, hjemlet i PBL, må på plass (Tiltak B2 i dagens H-plan). Starte med grunnskoler.
 • Rundskrivet til DTL må endres. ”Uforholdsmessig byrde” hindrer at tiltak gjennomføres.
 • Økonomiske midler
 • Finansdepartementet må få et forhold til H-planen

 

Andre tiltak og strategier:

Pilotkommuner og -fylker.

Må formidle kunnskap til alle kommuner og fylker.

Positiv satsing på pilotkommuner – og fylker. Må videreføres:

 • Pilotkommuner og fylker må føre videre kartlegginger og planer i konkrete tiltak med finansiering. Jfr. både Statsbygg og enkelte kommuner som bruker kartleggingene til systematiske forbedringer, både oppgraderinger gjennom ordinært vedlikehold og ved å sette av egne midler til mer kostnadskrevende tiltak.
 • Pilotsatsingen må utvides til nye kommuner og fylker. Målet må være at alle kommuner og fylker skal med, slik at man kommer i mål i 2025. Det er viktig at nye kommuner og fylker kommer med, og erstatter de som har vært med lenge og er selvdrevne på området. Fortsette med enkelte ressurskommuner som inspirasjon for alle.

Samle og spre kunnskaper

Det er behov for å øke kunnskapene lokalt. H-planens nettside er god. Forslag til forbedring:

 • Oversikt over veiledere og gode eksempler, knyttet til tema, slik at det blir enkelt å finne fram til konkrete verktøy.

Medvirkning

Brukermedvirkning er lite berørt i evalueringen. Det er utydelig hvilken rolle medvirkning har i H-planens satsing. Både kommunale råd og funksjonshemmedes organisasjoner må involveres når strategien universell utforming skal realiseres.

 • For å løfte universell utforming til politisk nivå i kommunene må virkeligheten funksjonshemmede innbyggere møter komme tydelig fram. Samtidig må budskapet ”nødvendig for noen – nyttig for alle” fremmes for å få fram nytten for hele befolkningen.
 • H-planen må ha en tydeligere strategi for medvirkning og samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner sentralt og lokalt.

Universell utforming er under press

Jfr. boligdebatten.

 • Universell utforming som politikk, begrep og strategi må være tydelig framover.
 • Universell utforming må forankres på politisk nivå i kommunen.
 • KS må tydelig på banen for å motivere kommunene.

Satse på enkle tiltak som er nyttig for flertallet?

Jfr. Debatten på møtet 15.04.13. SAFO/NHF mener at:

 • Sett i gang med tiltak som vil føre til forbedringer. Dette kan være en begynnelse.
 • Oversikt og bevisste valg er nødvendig. Hvem inkluderes gjennom de ulike tiltakene og hvem stenges fortsatt ute? Dette dreier seg om prioriteringer og politikk.
 • Kravnivået må ikke reduseres. Universell utforming betyr ”alle i så stor grad som mulig.” Det er ikke tilstrekkelig med ”85 % universell utforming.” Kravene i tekniske forskrifter og norsk standard uu må være førende.
 • Universell utforming må inn i det ordinære vedlikeholdet for å oppgradere bygg og uteområder.
Publisert 08. mai 2015
Oppdatert 08. mai 2015