Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Søke om tilskudd

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd gjennom denne ordningen. Den er er slått sammen med to andre ordninger til en ny tilskuddsordning.

Gå til den nye tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge

Rapportere på tilskudd for 2021

Alle som har mottatt tilskudd for 2021 må levere regnskap og rapport. Tiltak som har mottatt tilskudd høyere enn 1 000 000 kroner, må levere en mer omfattende rapport.

Frist: 22. april 2022 (det vil si én måned etter tilskuddsårets slutt). De som har fått innvilget forlenget rapporteringsfrist, skal forholde seg til ny avtalt frist.

Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt brukt, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt.

Kontroll av regnskap

Regnskapet deres skal kontrolleres av en revisor og dere skal levere en uttalelse fra revisoren sammen med rapporten. Det er ulike krav til revisjonen avhengig av hvilke type virksomhet dere er, og størrelsen på tilskuddsbeløpet dere skal rapportere på:

For alle offentlige- og private aktører uavhengig av mottatt tilskuddsbeløp, samt frivillige organisasjoner som har mottok mer enn 200 000 kroner i tilskudd:

Offentlige aktører: REgnskapet skal kontrolleres av kommunerevisjonen/statsautorisert revisor uavhengig av størrelsen på tilskuddsbeløpet.

Private aktører: Regnskapet skal kontrolleres av en statsautorisert revisor uavhengig av størrelsen på tilskuddsbeløpet.

Frivillige organisasjoner: Regnskapet skal kontrolleres av statsautorisert revisor dersom tilskuddsbeløpet på tiltaket er 200 000 kroner eller mer (hvis ikke, se under).

Revisor skal kontrollere regnskapene i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400). Kontrollhandlingene er spesifisert i "Avtalte kontrollhandlinger".

Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

For frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner i tilskudd:

Frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner til tiltaket som det skal rapporteres på, trenger ikke å bruke statsautorisert revisor. Prosjektregnskapet skal fremdeles være kontrollert, men det er ikke krav om at revisor er statsautorisert. Den som skal kontrollere regnskapet skal gjennomføre kontrollen slik som beskrevet i "Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert eller registrert revisor".

Den som kontrollerer regnskapet ikke kan ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket eller ha familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket.

Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

Søknadsansvarlig for tiltaket skal levere rapport, regnskap og revisoruttalelse i rapporteringsoppgaven i Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Organisasjonen og den som står ansvarlig for søknaden vil motta et varsel på e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering av tilskuddsmidler så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere trenger mer tid for å gjennomføre tiltaket, kan dere søke om utsettelse.

Søknad om omdisponering og utsettelse sendes inn gjennom søknadsportalen av den som er søknadsansvarlig for tiltaket. Logg inn, velg "Mine søknader" i toppmenyen, klikk på "Innsendte", velg den aktuelle søknaden, klikk på "Andre valg" i menyen øverst, og velg enten "Utsettelse" eller "Omdisponering" Søknad om utsatt rapporteringsfrist eller omdisponering av midler skal sendes inn så snart som mulig og senest innen 10. februar.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan tilskuddet skal tilbakebetales til Bufdir.

 • Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til.
 • Hvis dere ikke har brukt opp midlene innenfor tilskuddsperioden. Se veileder til rundskriv for utfyllende informasjon om hvordan Bufdir regner ut hvor mye av de ubrukte midlene som skal tilbakebetales.
 • Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Hvem har fått tilskudd?

På Barne- og familiedepartementet sitt budsjett er det satt av 436,597 millioner kroner i 2021 til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Bufdir forvalter ordningen.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge gir både frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi, og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter.

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

 • omfanget av fattigdom i barnefamilier i kommunen/bydelen
 • geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordeling av midlene
 • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
 • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
 • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
 • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Saksbehandling av søknader i henhold til 1 b) og 1 c) i regelverket

Når det gjelder søknader etter 1 b) har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best beskriver en konkret utprøving av en metode/arbeidsmodell i samarbeid med minst en annen sektor. Søknader er vurdert som særlig gode når både innholdet i metoden/arbeidsmodellen og samarbeidet i selve utprøvingen kommer tydelig frem av søknaden. Videre har vi lagt vekt på de øvrige kriteriene i regelverkets punkt 1 b). Når det gjelder søknader etter 1 c) har Bufdir prioritert søknader som viser god sammenheng mellom koordineringsarbeidet og selve målet om å øke aktiviteten for målgruppen. Videre har vi prioritert søknader som viser god tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor. Også omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen er vektlagt i saksbehandlingen av søknader etter 1 c). Bufdir har også vektlagt geografisk spredning av midlene på tvers av kommuner og fylker ved fordeling av midler til begge tiltakstypene, jf. prioriteringen i regelverket.

Oversiktene er oppdatert februar 2022 og inkluderer restmiddeltildeling, ekstratildeling til utstyrssentraler og ekstratildeling i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett.

Vi gjør oppmerksom på at det i oversikten kan være beskrevet aktiviteter som det ikke er gitt støtte til. Dette vil fremgå av Bufdirs tilskuddsbrev.

Alstahaug kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 492 000 kroner, innvilget 230 000

Alta kommune: 4 søknader, 1 innvilget; søknadssum 2 885 000 kroner, innvilget 400 000

Alvdal kommune: 1 søknad, 0 innvilget; søknadssum 200 000 kroner, innvilget 0

Alver kommune: 4 søknader, 3 innvilget; søknadssum 990 000 kroner, innvilget 925 000

Andøy kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 313 930 kroner, innvilget 200 000

Arendal kommune: 12 søknader, 9 innvilget; søknadssum 2 965 673 kroner, innvilget 2 021 550

Asker kommune: 9 søknader, 5 innvilget; søknadssum 4 038 724 kroner, innvilget 2 541 500

Askøy kommune: 6 søknader, 3 innvilget; søknadssum 1 455 000 kroner, innvilget 760 000

Aukra kommune: ingen søknad

Aurland kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 253 120 kroner, innvilget 75 000

Aurskog-Høland kommune: 3 søknader, 3 innvilget; søknadssum 735 734 kroner, innvilget 380 000

Austevoll kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 565 000 kroner, innvilget 85 000

Austrheim kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 352 750 kroner, innvilget 140 000

Balsfjord kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 250 000 kroner, innvilget 150 000

Bamble kommune: 8 søknader, 6 innvilget; søknadssum 952 000 kroner, innvilget 569 000

Bardu kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 106 780 kroner, innvilget 67 100

Beiarn kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 70 000 kroner, innvilget 40 000

Bergen kommune: 47 søknader, 22 innvilget; søknadssum 22 011 858 kroner, innvilget 8 855 241

Berlevåg kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 100 000 kroner, innvilget 65 000

Bindal kommune: 1 søknad, 0 innvilget; søknadssum 260 000 kroner, innvilget 0

Birkenes kommune: ingen søknad

Bjørnafjorden kommune: 7 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 820 000 kroner, innvilget 765 000

Bodø kommune: 10 søknader, 5 innvilget; søknadssum 2 855 000 kroner, innvilget 1 215 000

Bokn kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 45 000 kroner, innvilget 45 000

Bremanger kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 2 100 000 kroner, innvilget 158 000

Brønnøy kommune: 4 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 560 000 kroner, innvilget 350 000

Bygland kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 326 992 kroner, innvilget 190 000

Bærum kommune: 9 søknader, 6 innvilget; søknadssum 3 992 923 kroner, innvilget 3 185 000

Bømlo kommune: 4 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 272 500 kroner, innvilget 430 000

Båtsfjord kommune: ingen søknad

Dovre kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 684 400 kroner, innvilget 180 000

Drammen kommune: 19 søknader, 13 innvilget; søknadssum 9 624 240 kroner, innvilget 6 073 000

Drangedal kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 344 000 kroner, innvilget 210 000

Dyrøy kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 632 000 kroner, innvilget 60 000

Eidskog kommune: 1 søknad, 0 innvilget; søknadssum 140 000 kroner, innvilget 0

Eidsvoll kommune: 4 søknader, 3 innvilget; søknadssum 1 474 400 kroner, innvilget 885 000

Eigersund kommune: 3 søknader, 3 innvilget; søknadssum 257 200 kroner, innvilget 257 200

Elverum kommune: 3 søknader, 3 innvilget; søknadssum 444 000 kroner, innvilget 444 000

Enebakk kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 285 000 kroner, innvilget 285 000

Engerdal kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 130 000 kroner, innvilget 130 000

Etne kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 365 000 kroner, innvilget 100 000

Etnedal kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 375 000 kroner, innvilget 155 000

Evenes kommune: 4 søknader, 2 innvilget; søknadssum 350 000 kroner, innvilget 100 000

Evje og Hornnes kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 85 500 kroner, innvilget 85 500

Fauske kommune: 5 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 010 000 kroner, innvilget 251 000

Fedje kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 50 000 kroner, innvilget 50 000

Fitjar kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 405 000 kroner, innvilget 130 000

Fjaler kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 352 250 kroner, innvilget 60 000

Fjord kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 75 000 kroner, innvilget 75 000

Flakstad kommune: ingen søknad

Flekkefjord kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 750 000 kroner, innvilget 300 000

Flesberg kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 85 000 kroner, innvilget 85 000

Flå kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 376 400 kroner, innvilget 50 000

Folldal kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 298 000 kroner, innvilget 150 000

Fredrikstad kommune: 7 søknader, 7 innvilget; søknadssum 3 780 720 kroner, innvilget 3 780 720

Frogn kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 568 979 kroner, innvilget 450 000

Froland kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 552 000 kroner, innvilget 250 000

Frøya kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 260 000 kroner, innvilget 120 000

Færder kommune: 3 søknader, 3 innvilget; søknadssum 465 000 kroner, innvilget 450 000

Gamvik kommune: ingen søknad

Gausdal kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 352 000 kroner, innvilget 302 000

Gildeskål kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 300 000 kroner, innvilget 120 000

Giske kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 350 000 kroner, innvilget 320 000

Gjemnes kommune: ingen søknad

Gjerdrum kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 937 000 kroner, innvilget 180 000

Gjerstad kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 180 000 kroner, innvilget 100 000

Gjesdal kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 150 000 kroner, innvilget 150 000

Gjøvik kommune: 6 søknader, 4 innvilget; søknadssum 2 531 750 kroner, innvilget 1 436 750

Gloppen kommune: 3 søknader, 3 innvilget; søknadssum 315 000 kroner, innvilget 195 000

Gol kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 510 000 kroner, innvilget 190 000

Gran kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 245 000 kroner, innvilget 600 000

Grane kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 198 000 kroner, innvilget 50 000

Gratangen kommune: ingen søknad

Grimstad kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 000 000 kroner, innvilget 850 000

Grong kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 285 000 kroner, innvilget 85 000

Grue kommune: 4 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 460 000 kroner, innvilget 200 000

Gulen kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 200 000 kroner, innvilget 100 000

Hadsel kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 200 000 kroner, innvilget 200 000

Halden kommune: 7 søknader, 4 innvilget; søknadssum 3 363 990 kroner, innvilget 1 888 000

Hamar kommune: 4 søknader, 3 innvilget; søknadssum 1 500 000 kroner, innvilget 1 195 000

Hamarøy kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 610 000 kroner, innvilget 130 000

Hareid kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 100 000 kroner, innvilget 100 000

Harstad kommune: 7 søknader, 5 innvilget; søknadssum 1 317 067 kroner, innvilget 617 000

Hattfjelldal kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 185 000 kroner, innvilget 80 000

Haugesund kommune: 8 søknader, 4 innvilget; søknadssum 4 550 000 kroner, innvilget 1 720 000

Heim kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 330 000 kroner, innvilget 160 000

Hemnes kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 270 000 kroner, innvilget 145 000

Hemsedal kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 510 000 kroner, innvilget 100 000

Herøy (Møre og Romsdal) kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 406 880 kroner, innvilget 350 000

Herøy (Nordland) kommune: ingen søknad

Hitra kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 260 000 kroner, innvilget 143 000

Hjartdal kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 395 000 kroner, innvilget 100 000

Hjelmeland kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 180 000 kroner, innvilget 110 000

Hole kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 279 200 kroner, innvilget 173 000

Holmestrand kommune: 6 søknader, 2 innvilget; søknadssum 2 447 668 kroner, innvilget 820 000

Holtålen kommune: ingen søknad

Horten kommune: 3 søknader, 3 innvilget; søknadssum 666 250 kroner, innvilget 560 000

Hurdal kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 465 000 kroner, innvilget 150 000

Hustadvika kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 440 000 kroner, innvilget 330 000

Hyllestad kommune: ingen søknad

Hægebostad kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 264 000 kroner, innvilget 100 000

Høyanger kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 185 000 kroner, innvilget 160 000

Hå kommune: 5 søknader, 3 innvilget; søknadssum 1 190 000 kroner, innvilget 600 000

Ibestad kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 350 000 kroner, innvilget 65 000

Inderøy kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 100 000 kroner, innvilget 100 000

Indre Fosen kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 360 000 kroner, innvilget 270 000

Indre Østfold kommune: 13 søknader, 7 innvilget; søknadssum 5 544 896 kroner, innvilget 2 260 000

Iveland kommune: ingen søknad

Jevnaker kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 535 000 kroner, innvilget 289 000

Karasjok kommune: ingen søknad

Karmøy kommune: 6 søknader, 4 innvilget; søknadssum 2 307 000 kroner, innvilget 1 555 000

Kautokeino kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 260 000 kroner, innvilget 200 000

Kinn kommune: 3 søknader, 3 innvilget; søknadssum 863 000 kroner, innvilget 740 000

Klepp kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 570 000 kroner, innvilget 540 000

Kongsberg kommune: 5 søknader, 4 innvilget; søknadssum 645 000 kroner, innvilget 490 000

Kongsvinger kommune: 4 søknader, 1 innvilget; søknadssum 2 135 000 kroner, innvilget 910 000

Kragerø kommune: 5 søknader, 1 innvilget; søknadssum 2 022 103 kroner, innvilget 435 000

Kristiansand kommune: 17 søknader, 13 innvilget; søknadssum 7 326 600 kroner, innvilget 5 220 000

Kristiansund kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 489 000 kroner, innvilget 860 000

Krødsherad kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 420 000 kroner, innvilget 100 000

Kvam herad*4 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 001 000 kroner, innvilget 255 000

Kvinnherad kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 585 000 kroner, innvilget 400 000

Kvitsøy kommune: ingen søknad

Kvæfjord kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 70 000 kroner, innvilget 70 000

Kåfjord kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 75 000 kroner, innvilget 75 000

Larvik kommune: 5 søknader, 5 innvilget; søknadssum 1 912 250 kroner, innvilget 1 846 250

Lavangen kommune: ingen søknad

Lebesby kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 180 000 kroner, innvilget 120 000

Leirfjord kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 93 220 kroner, innvilget 93 220

Levanger kommune: 5 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 322 813 kroner, innvilget 605 000

Lier kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 410 000 kroner, innvilget 350 000

Lillehammer kommune: 8 søknader, 4 innvilget; søknadssum 1 605 000 kroner, innvilget 795 000

Lillesand kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 700 000 kroner, innvilget 350 000

Lillestrøm kommune: 19 søknader, 9 innvilget; søknadssum 8 919 291 kroner, innvilget 2 965 017

Lindesnes kommune: 16 søknader, 5 innvilget; søknadssum 4 040 400 kroner, innvilget 1 125 000

Lunner kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 685 000 kroner, innvilget 285 000

Lurøy kommune: ingen søknad

Luster kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 650 000 kroner, innvilget 150 000

Lyngdal kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 873 400 kroner, innvilget 718 000

Lyngen kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 160 000 kroner, innvilget 40 000

Lødingen kommune: ingen søknad

Lørenskog kommune: 8 søknader, 2 innvilget; søknadssum 3 582 621 kroner, innvilget 1 410 000

Malvik kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 990 000 kroner, innvilget 272 000

Marker kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 330 000 kroner, innvilget 110 000

Melhus kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 782 813 kroner, innvilget 472 813

Meløy kommune: 5 søknader, 2 innvilget; søknadssum 575 484 kroner, innvilget 140 384

Meråker kommune: 5 søknader, 1 innvilget; søknadssum 819 000 kroner, innvilget 130 000

Midt-Telemark kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 731 890 kroner, innvilget 540 000

Midtre Gauldal kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 550 000 kroner, innvilget 150 000

Modalen kommune: ingen søknad

Modum kommune: 4 søknader, 2 innvilget; søknadssum 721 400 kroner, innvilget 520 000

Molde kommune: 5 søknader, 3 innvilget; søknadssum 1 236 950 kroner, innvilget 942 750

Moskenes kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 30 000 kroner, innvilget 20 000

Moss kommune: 4 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 033 000 kroner, innvilget 685 000

Målselv kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 467 000 kroner, innvilget 205 000

Namsos kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 510 000 kroner, innvilget 800 000

Nannestad kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 720 000 kroner, innvilget 400 000

Narvik kommune: 7 søknader, 1 innvilget; søknadssum 3 553 400 kroner, innvilget 600 000

Nes (Akershus) kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 245 000 kroner, innvilget 600 000

Nes (Buskerud) kommune: 4 søknader, 1 innvilget; søknadssum 737 000 kroner, innvilget 80 000

Nesna kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 250 000 kroner, innvilget 70 000

Nesodden kommune: ingen søknad

Nissedal kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 100 000 kroner, innvilget 100 000

Nittedal kommune: 6 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 097 940 kroner, innvilget 630 000

Nome kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 056 000 kroner, innvilget 260 000

Nord-Aurdal kommune: 4 søknader, 2 innvilget; søknadssum 958 000 kroner, innvilget 300 000

Nord-Fron kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 420 000 kroner, innvilget 300 000

Nord-Odal kommune: ingen søknad

Nordkapp kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 300 000 kroner, innvilget 150 000

Nordre Follo kommune: 5 søknader, 4 innvilget; søknadssum 1 843 400 kroner, innvilget 1 508 400

Nordre Land kommune: 5 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 305 000 kroner, innvilget 315 000

Nordreisa kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 140 000 kroner, innvilget 140 000

Nore og Uvdal kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 500 000 kroner, innvilget 75 000

Notodden kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 300 000 kroner, innvilget 240 000

Nærøysund kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 382 813 kroner, innvilget 300 000

Oppdal kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 322 500 kroner, innvilget 150 000

Orkland kommune: 5 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 150 000 kroner, innvilget 580 000

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo: 20 søknader, 6 innvilget; søknadssum 16 073 932 kroner, innvilget 4 800 000

Oslo kommune, Bydel 10 Grorud: 14 søknader, 5 innvilget; søknadssum 5 651 551 kroner, innvilget 2 380 000

Oslo kommune, Bydel 11 Stovner: 11 søknad, 7 innvilget; søknadssum 6 301 003 kroner, innvilget 4 100 000

Oslo kommune, Bydel 12 Alna: 17 søknader, 8 innvilget; søknadssum 10 109 601 kroner, innvilget 4 901 474

Oslo kommune, Bydel 15 Søndre Nordstrand: 22 søknader, 7 innvilget; søknadssum 11 290 824 kroner, innvilget 4 930 000

Oslo kommune, Bydel Grunerløkka: 5 søknader, 4 innvilget; søknadssum 3 686 100 kroner, innvilget 2 741 000

Oslo kommune, Bydel 3 Sagene: 5 søknader, 3 innvilget; søknadssum 5 505 812 kroner, innvilget 2 250 000

Oslo kommune, Bydel 9 Bjerke: 10 søknader, 4 innvilget; søknadssum 12 538 625 kroner, innvilget 3 300 000

Oslo kommune: 44 søknader, 20 innvilget; søknadssum 29 051 487 kroner, innvilget 10 935 000

Overhalla kommune: 4 søknader, 1 innvilget; søknadssum 910 000 kroner, innvilget 107 000

Porsanger kommune: ingen søknad

Porsgrunn kommune: 11 søknad, 7 innvilget; søknadssum 2 822 438 kroner, innvilget 1 740 000

Rakkestad kommune: 4 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 099 000 kroner, innvilget 310 000

Rana kommune: 8 søknader, 3 innvilget; søknadssum 1 540 000 kroner, innvilget 770 000

Randaberg kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 381 000 kroner, innvilget 300 000

Rendalen kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 200 000 kroner, innvilget 75 000

Rennebu kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 454 000 kroner, innvilget 109 000

Ringebu kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 100 000 kroner, innvilget 100 000

Ringerike kommune: 6 søknader, 5 innvilget; søknadssum 1 177 450 kroner, innvilget 970 000

Ringsaker kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 360 000 kroner, innvilget 300 000

Risør kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 755 750 kroner, innvilget 300 000

Rollag kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 240 000 kroner, innvilget 67 000

Rælingen kommune: 3 søknader, 3 innvilget; søknadssum 990 000 kroner, innvilget 650 000

Rødøy kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 180 000 kroner, innvilget 70 000

Røros kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 50 000 kroner, innvilget 50 000

Røst kommune: ingen søknad

Røyrvik kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 362 000 kroner, innvilget 70 000

Råde kommune: 1 søknad, 0 innvilget; søknadssum 900 000 kroner, innvilget 0

Salangen kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 965 000 kroner, innvilget 105 000

Saltdal kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 320 000 kroner, innvilget 150 000

Samnanger kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 62 600 kroner, innvilget 62 600

Sande (Møre og Romsdal) kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 400 000 kroner, innvilget 170 000

Sandefjord kommune: 6 søknader, 6 innvilget; søknadssum 2 151 250 kroner, innvilget 2 091 250

Sandnes kommune: 6 søknader, 6 innvilget; søknadssum 3 302 500 kroner, innvilget 2 679 000

Sarpsborg kommune: 9 søknader, 8 innvilget; søknadssum 2 617 623 kroner, innvilget 2 467 623

Sauda kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 260 000 kroner, innvilget 125 000

Sel kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 035 000 kroner, innvilget 325 000

Selbu kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 520 000 kroner, innvilget 100 000

Senja kommune: 5 søknader, 4 innvilget; søknadssum 839 465 kroner, innvilget 539 465

Sigdal kommune: ingen søknad

Siljan kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 620 000 kroner, innvilget 90 000

Skaun kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 740 000 kroner, innvilget 220 000

Skien kommune: 19 søknader, 11 innvilget; søknadssum 6 321 438 kroner, innvilget 3 250 000

Skjervøy kommune: ingen søknad

Skjåk kommune: ingen søknad

Snåsa kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 475 000 kroner, innvilget 70 000

Sogndal kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 575 000 kroner, innvilget 360 000

Sokndal kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 122 500 kroner, innvilget 100 000

Sola kommune: 4 søknader, 3 innvilget; søknadssum 2 246 400 kroner, innvilget 810 000

Sortland kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 410 000 kroner, innvilget 350 000

Stad kommune: 4 søknader, 3 innvilget; søknadssum 496 000 kroner, innvilget 290 000

Stavanger kommune: 16 søknader, 7 innvilget; søknadssum 7 593 192 kroner, innvilget 4 320 000

Steigen kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 314 400 kroner, innvilget 75 000

Steinkjer kommune: 4 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 390 000 kroner, innvilget 400 000

Stjørdal kommune: 7 søknader, 4 innvilget; søknadssum 1 469 000 kroner, innvilget 840 000

Stor-Elvdal kommune: ingen søknad

Stord kommune: 5 søknader, 3 innvilget; søknadssum 1 155 000 kroner, innvilget 670 000

Storfjord kommune: ingen søknad

Strand kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 160 000 kroner, innvilget 450 000

Stryn kommune: 8 søknader, 1 innvilget; søknadssum 2 158 300 kroner, innvilget 300 000

Sula kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 190 000 kroner, innvilget 190 000

Suldal kommune: ingen søknad

Sunnfjord kommune: 5 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 752 300 kroner, innvilget 550 000

Sveio kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 975 625 kroner, innvilget 250 000

Sykkylven kommune: ingen søknad

Sømna kommune: ingen søknad

Søndre Land kommune: 5 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 024 000 kroner, innvilget 290 000

Sør-Aurdal kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 380 000 kroner, innvilget 95 000

Sør-Fron kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 100 000 kroner, innvilget 100 000

Sør-Odal kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 250 000 kroner, innvilget 230 000

Sør-Varanger kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 100 000 kroner, innvilget 325 000

Sørfold kommune: 1 søknad, 0 innvilget; søknadssum 92 000 kroner, innvilget 0

Sørreisa kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 224 000 kroner, innvilget 150 000

Tana kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 301 440 kroner, innvilget 130 000

Time kommune: 3 søknader, 3 innvilget; søknadssum 660 000 kroner, innvilget 585 000

Tinn kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 270 000 kroner, innvilget 240 000

Tjeldssund kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 050 000 kroner, innvilget 155 000

Tokke kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 251 894 kroner, innvilget 60 000

Tolga kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 120 000 kroner, innvilget 120 000

Tromsø kommune: 8 søknader, 3 innvilget; søknadssum 3 481 000 kroner, innvilget 1 540 000

Trondheim kommune: 21 søknad, 12 innvilget; søknadssum 8 987 400 kroner, innvilget 5 025 000

Trysil kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 404 000 kroner, innvilget 344 000

Tvedestrand kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 40 000 kroner, innvilget 40 000

Tydal kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 150 000 kroner, innvilget 40 000

Tynset kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 385 000 kroner, innvilget 325 000

Tysnes kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 20 000 kroner, innvilget 20 000

Tysvær kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 2 057 089 kroner, innvilget 350 000

Tønsberg kommune: 5 søknader, 5 innvilget; søknadssum 1 198 400 kroner, innvilget 1 198 400

Ullensaker kommune: 4 søknader, 3 innvilget; søknadssum 1 618 000 kroner, innvilget 1 258 000

Ullensvang herad*5 søknader, 2 innvilget; søknadssum 2 195 000 kroner, innvilget 350 000

Ulstein kommune: 6 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 590 723 kroner, innvilget 375 000

Ulvik herad*ingen søknad

Vadsø kommune: ingen søknad

Vaksdal kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 612 777 kroner, innvilget 335 000

Vanylven kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 170 000 kroner, innvilget 200 000

Vefsn kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 975 000 kroner, innvilget 300 000

Vegårshei kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 363 500 kroner, innvilget 120 000

Vennesla kommune: 5 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 497 262 kroner, innvilget 635 342

Verdal kommune: 7 søknader, 1 innvilget; søknadssum 7 746 725 kroner, innvilget 460 000

Vestby kommune: 4 søknader, 3 innvilget; søknadssum 1 610 500 kroner, innvilget 485 000

Vestnes kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 820 000 kroner, innvilget 340 000

Vestre Slidre kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 200 000 kroner, innvilget 150 000

Vestre Toten kommune: 6 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 266 000 kroner, innvilget 450 000

Vestvågøy kommune: 5 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 967 800 kroner, innvilget 470 000

Vevelstad kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 114 000 kroner, innvilget 75 000

Vindafjord kommune: 3 søknader, 2 innvilget; søknadssum 975 000 kroner, innvilget 360 000

Vinje kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 230 000 kroner, innvilget 110 000

Volda kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 160 000 kroner, innvilget 160 000

Voss herad*9 søknader, 3 innvilget; søknadssum 1 495 000 kroner, innvilget 654 500

Vågan kommune: 5 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 915 600 kroner, innvilget 305 000

Vågå kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 150 000 kroner, innvilget 150 000

Våler (Hedmark) kommune: 5 søknader, 1 innvilget; søknadssum 1 510 000 kroner, innvilget 150 000

Øksnes kommune: 2 søknader, 1 innvilget; søknadssum 380 000 kroner, innvilget 160 000

Ørland kommune: 3 søknader, 3 innvilget; søknadssum 469 413 kroner, innvilget 409 413

Ørsta kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 100 000 kroner, innvilget 100 000

Østre Toten kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 768 800 kroner, innvilget 550 000

Øvre Eiker kommune: 8 søknader, 2 innvilget; søknadssum 2 811 969 kroner, innvilget 643 250

Øyer kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 200 000 kroner, innvilget 200 000

Øygarden kommune: 6 søknader, 4 innvilget; søknadssum 2 425 000 kroner, innvilget 1 255 000

Åfjord kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 200 000 kroner, innvilget 100 000

Ål kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 220 000 kroner, innvilget 162 000

Ålesund kommune: 8 søknader, 5 innvilget; søknadssum 3 115 813 kroner, innvilget 1 747 000

Åmli kommune: 3 søknader, 1 innvilget; søknadssum 500 000 kroner, innvilget 110 000

Åmot kommune: 4 søknader, 1 innvilget; søknadssum 972 000 kroner, innvilget 275 000

Årdal kommune: 1 søknad, 1 innvilget; søknadssum 60 000 kroner, innvilget 60 000

Ås kommune: 2 søknader, 2 innvilget; søknadssum 545 000 kroner, innvilget 500 000

Åseral kommune: ingen søknad

Åsnes kommune: 4 søknader, 2 innvilget; søknadssum 1 114 000 kroner, innvilget 370 000

Bufdir har tildelt 20 millioner kroner til å styrke tilbudet om utlån av utstyr. Ekstratildelingen kommer etter en endring i statsbudsjettet som følge av koronapandemien.

Utstyrssentraler skal drive utlån av utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller ha svært lave kostander for målgruppen. Det skal være faste rutiner for samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med tilskuddsordningens målgruppe (NAV, politi, barnevern eller andre).

Følgende aktører er tildelt midler:

 • Stiftelsen Krikens Bymisjon: Innvilget 6 550 000 kroner
  Stiftelsen Kirkens Bymisjon har etablert 22 utstyrssentraler - Skattkammeret. Med disse ekstra midlene vil 22 utstyrssentraler kjøpe inn ekstra vinterutstyr og styrke bemanningen slik at sentralene har bedre kapasitet til å betjene utlån om ettermiddager, kvelder og helger.
 • Frilager: Innvilget 650 000 kroner
  Frilager er en utlånsportal av friluftsutstyr og har 14 utlånssentraler. Med disse ekstra midlene vil Frilager øke kapasiteten på personell til å behandle ordre og få det levert til lokale hentesteder og det vil bli kjøpt inn ekstra utstyr.
 • BUA: Innvilget 12 800 000 kroner
  BUA vil styrke 139 sentraler i 118 kommuner. Med disse ekstra midlene vil sentralene kjøpe inn ekstra vinterutstyr og styrke bemanningen slik at sentralene har bedre kapasitet til å betjene utlån om ettermiddager, kvelder og helger.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge er styrket med 45 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2021. Dette vil gi flere sårbare barn og unge mulighet til å delta på ferietilbud i sommer og fritidsaktiviteter over hele landet.

7 millioner kroner er øremerket Norges Røde Kors sitt arbeid med aktiviteter i sommerferien. 2 millioner kroner er øremerket Redd Barnas prosjekt Fritid for alle. 0,448 millioner kroner er øremerket Blå Kors Kristiansand sitt tiltak Sommerjobb. Resterende bevilgningsøkning er øremerket omsøkte tiltak fra Blå Kors Norge, Den Norske Turistforening, IOGT Norge, Norges Røde Kors, Redd Barna, Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Norges KFUK-KFUM. I tillegg er andre omsøkte tiltak tildelt midler fra resterende bevilgningsøkning.

Bufdir har tildelt 45 millioner kroner til øremerkede tiltak, tiltak i regi av nevnte organisasjoner og andre omsøkte tiltak:

Bufdir har tildelt 4 184 000 kroner til 30 tiltak fra restmidlene på ordningen. Bufdir har fordelt restmidlene til tiltak som fikk støtte i hovedrunden og tiltak som fikk avslag.

Kontakt

Tilskuddsavdeling

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlere

Mari Ommundsen
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 466 19 567

Tonje Olsrud
E-post: tonje.olsrud@bufdir.no
Telefon: 466 15 662

Johanne Halsnes Århus
E-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
Telefon: 466 16 311

Heidi Hafnor Larsen
E-post: heidihafnor.larsen@bufdir.no
Telefon: 466 15 814

Emina Simic
E-post: emina.simic@bufdir.no
Telefon. 466 17 925

Håkon Henjum
E-post: hakon.henjum@bufdir.no
Telefon: 466 15 598