Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Likestilling for utvikling (Lifu)

Kolleger står samlet

Likestilling for utvikling (Lifu) handler om faglig samarbeid med andre lands myndigheter på likestillingsfeltet og skal bidra til sterke statlige institusjoner og god statlig styring, for befolkningens beste.

Information in english: Gender Equality for Development (GEfD)

Om samarbeidet

Bufdir koordinerer det faglige samarbeidet med likestillingsdepartementer og nasjonale statistikkbyråer i Uganda og Nepal sammen med Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet. En viktig rolle for Bufdir i Lifu er å bidra til likestillingsintegrering i andre tilsvarende programmer. Fisk, Skatt, Energi og Hav -for utvikling er eksempler på slike programmer. 

Lifu har et langsiktig tidsperspektiv, og et landsamarbeid kan gå over mange år. Bufdir, i fellesskap med Norad, begynte å planlegge programmet i 2017.

Mål med programmet

Programmets overordnede mål er å redusere fattigdom og diskriminering.

FNs bærekraftsmål nummer fem: Programmet skal i tillegg bidra til FNs bærekraftsmål nummer fem, som handler om å oppnå likestilling og å styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

FNs bærekraftsmål nummer 16 og 17: Bærekraftsmål 16 og 17, om å bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner og å fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling, er også mål for innsatsen.

Landprogram i Etiopia, Nepal og Uganda: I landprogrammene Lifu jobber med, i Etiopia, Nepal og Uganda, har vi mål knyttet til å:

  • Styrke likestillingsdepartementets rolle i tverrsektoriell koordinering.
  • Bygge kapasitet i å forvalte kunnskapsgrunnlaget på likestillingsfeltet.
  • Styrke likestillingsforvaltningens rolle til å bruke kunnskapsgrunnlaget i å utvikle og følge opp god likestillingspolitikk.

Bakgrunn

Programmet er forankret i regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2020. I 2019 og 2020 startet vi opp to landprogram, i Etiopia og Nepal, og i 2021 begynte vi et nytt landsamarbeid med Uganda. Landprogrammet i Etiopia har siden 2021 vært satt på pause på grunn av interne konflikter.

Les mer om bakgrunnen for Likestilling for utvikling på Norad sine sider.

Hvem har ansvar for programmet?

UD har overordnet ansvar, og Norad er sekretariat for programmet. Bufdir har ansvar for å koordinere programmet med aktører både i samarbeidslandene og i Norge. Bufdir koordinerer planlegging og rapportering, og skal være en pådriver, tilrettelegger og faglig aktør i leveransen overfor alle samarbeidspartnere.

Målgrupper

Målgruppen for samarbeidet er institusjoner på myndighetsnivå i lav- og mellominntektsland som etterspør kapasitetsutvikling på likestillingsfeltet.

Deltakere

I Nepal samarbeider vi med Ministry of Women, Children and Senior Citizens og Central Bureau of Statistics.

I Uganda jobber vi med Ministry of Gender, Labour and Social Development og Ugandan Bureau of Statistics.

I begge land inkluderer vi også flere sektorer, ettersom likestilling skjer i arbeidslivet, i utdanning, i helsesektoren og så videre.

Tiltak

Tiltakene etterspørres av landenes myndigheter og er under stadig utvikling.

I Etiopia og Nepal har en publikasjon med likestillingsstatistikk og -kunnskap vært et utgangspunkt for samarbeidet. Publikasjonen har en egenverdi, men brukes også som et verktøy for å bedre koordineringen av likestillingskunnskap og å øke kompetansen i å sammenstille og publisere likestillingskunnskap

Etiopia, Uganda og Nepal etterspør støtte til å sette opp nasjonale databaser for å koordinere likestillingsstatistikk og kunnskap, og vi følger opp dette i et langtidsperspektiv.

Nepal etterspør kunnskap om hvordan redusere vold i nære relasjoner og Uganda etterspør kompetanse i likestillingsstatistikk og i å utvikle en forskningsagenda for likestilling, for å følge opp mål og politikk i sin nasjonale langtidsplan.

Flere aktuelle samarbeidsområder landene etterspør er utdanning og barnehager, klima og miljø, lederskapstrening og kvinners økonomiske rettigheter.

Kostnad/ finansiering

Likestilling for utvikling finansieres av bistandsmidler. I 2023 er tilskuddsrammen 9 millioner kroner. Norad forvalter tilskuddet.

Resultater

  • Økt kompetanse til å sammenstille og fremstille likestillingsstatistikk og -kunnskap.
  • Styrket bruker-produsent dialog mellom statistikkbyrå og likestillingsdepartement.

Video: Likestilling i det norske arbeidslivet

Video: Vold i nære relasjoner i Norge

Kontakt

Marianne Holden
E-post: marianne.holden@bufdir.no