LHBT-senteret er det nasjonale kunnskapssenteret for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi jobber for å bedre livskvaliteten blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (lhbti). 

Hovedmålet til LHBT-senteret er å bidra til bedre livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifiletranspersoner og interkjønnpersoner. Visjonen er et samfunn med full aksept, respekt og åpenhet, uavhengig av seksuell orienteringkjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

LHBT-senteret ble etablert sommeren 2011 og er en integrert del av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Ved å drifte senteret viser norske myndigheter at ekspertkunnskap om lhbti-personers livssituasjon og levekår er et statlig ansvar. Det er tre stillinger knyttet til senteret.

LHBT-senteret er del av Bufdirs arbeid for likestilling og inkludering. Bufdirs mål er å hindre diskriminering og bidra til likestilling på grunnlagene kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og etnisitet og livssyn.

Våre viktigste oppgaver er å

  • systematisere, forvalte og spre kunnskap om lhbti-fagfeltet: Vi gir veiledning, råd og kunnskap til forvaltningen, organisasjoner og virksomheter som yter tjenester til befolkningen. Du finner oversikt over forskning i vår kunnskapsbase. Her kan du søke etter litteratur om LHBT.
  • være et knutepunkt for kompetanse om lhbti-spørsmål, i samarbeid med andre sektormyndigheter, forskere og interesseorganisasjoner: Målet er likeverdige offentlige tjenester til hele befolkningen.
  • holde oss selv og våre samarbeidspartnere oppdatert på fagfeltet, nasjonalt og internasjonalt, og bidra til at regjeringens lhbti-politikk blir gjennomført. En viktig del av dette arbeidet er å sette i gang og følge opp forskningsprosjekter, være en pådriver for lhbti-perspektivet i utvikling av ny politikk, bidra med foredrag, og delta på lokale, nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer.
Publisert 12. mars 2015.
Oppdatert 29. august 2016.