Denne delrapporten er en del av evalueringen av handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet. Som et resultat av koronapandemien innførte myndighetene en rekke restriksjoner og tiltak som har berørt nær sagt samtlige deler av samfunnet. I denne rapporten undersøker vi i hvilken grad endringene har påvirket arbeidet med handlingsplanen. Oppdraget er utført på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

38 s., utgitt av PROBA samfunnsanalyse i 2020.