Hvordan mennesker med kjønnsinkongruens blir møtt i skolen, på arbeidsplassen, på boligmarkedet og ellers i samfunnet, har avgjørende betydning for livskvalitet og dermed også fysisk og psykisk helse. Denne rapporten omhandler helsetjenestenes tilbud og det har bare vært mulig å kort omtale andre samfunnsområder. Ekspertgruppa vil peke på at dette bør være tema for egne utredninger.

194 s., utgitt av Helsedirektoratet i 2015.