Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ligger under BLD.

Norge, gjennom UD, er en aktiv forkjemper for seksuelle minoriteter, både i MR-rådet, FNs Generalforsamling og bilateralt. I forbindelse med sitt arbeid for lhbt-rettigheter har UD blant annet utarbeidet en veiledning for utenriksstasjonenes arbeid for seksuelle minoriteter.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid og skal sikre kvalitet i norsk bistand. Norad forvalter midler som blant annet bevilges organisasjoner som jobber for rettigheter for lhbt-personer.

Helsedirektoratet er et fagdirektorat under Helse- og omsorgsdepartementet. ​Helsedirektoratet leder det nasjonale arbeid med å fremme seksuell og reproduktiv helse. Det handler om å skape forutsetninger for utvikling av seksuell autonomi og trygg seksuell identitet, og også å forebygge hiv og seksuelt overførte infeksjoner (SOI), seksuell risikoatferd og overgrep.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, inkludert diskrimineringsloven mot seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og gir veiledning om og er en pådriver for likestilling og mangfold.

Helsestasjonen er et gratis tilbud for ungdom i gruppen mellom 13 og 30 år som bor i Oslo. Her vil ungdom bli møtt av fagfolk som de kan snakke med om ulike temaer knyttet til kropp, forelskelse, seksualitet og kjønnsidentitet. Helsestasjonen tilbyr testing av seksuelt overførbare infeksjoner, blant annet hurtigtest av HIV, og gir veiledning i bruk av prevensjon.