Rosa kompetanse er et undervisningsopplegg i regi av FRI som tilbyr opplæring og kompetanseøkning for ansatte i skole-, helse- og justissektoren, og som har som mål å bidra til at deltagerne føler trygghet i møtet med homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT) som brukere/klienter.

Harry Benjamin ressurssenter arrangerer kurs om diagnosen transseksualisme for helsearbeidere, sosialarbeidere, lærere og andre som i sitt arbeid kan møte på denne problemstillingen. I tillegg utvikler de brosjyrer og hefter som er tilgjengelig for skoler, barnehager og helsestasjoner. HBRS har også laget en håndbok for sin målgruppe som blir revidert en gang i året.

Reform holder foredrag, kurs og seminarer om en rekke temaer knyttet til menn, kjønn og likestilling, og skreddersyr gjerne seminarene etter ulike ønsker og behov.

Stensveen ressurssenter tilbyr kurs om trans og kjønnsidentitet. Kursene tilpasses målgruppe, tid og innhold, og passer for alle sammenhenger og virksomheter- private foretak, offentlig sektor, organisasjoner med store homogene grupper, videregående skoler, osv.

Helseutvalget er en organisasjon som driver helsefremmende og forebyggende arbeid overfor kvinner som har sex med kvinner (ksk) og menn som har sex med menn (msm). Organisasjonen er også kompetansesenter i homohelse. Hivpositive menn som har sex med menn er en prioritert gruppe i Helseutvalgets arbeid.

KUN senter for kunnskap og likestilling er organisert som en stiftelse, og jobber med likestillingsspørsmål i bred forstand i med hensyn til alle diskrimineringsgrunnlagene i lovverket.

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling i Agder, styrke utdanning og formidling om kjønn og likestilling og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og agderregionen.

Likestillingssenteret arbeider for å fremme likestilling mellom kjønnene. Når andre diskrimineringsgrunnlag virker inn samtidig, som alder, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsnivå, synliggjør de også disse. Senteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle i samfunnet, og samarbeider med myndigheter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og andre organisasjoner.

RESTART er Skeiv Ungdoms satsing for en trygg og inkluderende skole der alle kan være og utrykke seg selv som man vil. RESTART gjør dette gjennom å utfordre elevenes syn på kjønn og seksualitet, for å åpne opp for mangfoldet som finnes blant oss. Opplegget inkluderer forelesing, interaktive øvelser og diskusjoner tilpasset elevenes kunnskaps- og interessenivå.

Skeiv Verden tilbyr kompetanseheving som primært retter seg mot fagpersoner, studenter og organisasjoner som ønsker økt mangfoldskompetanse. De tilbyr både foredrag, kurs og workshops som fokuserer på eksisterende normer, fordommer og antakelser om såkalt minoritetsetniske lhbtiq-personer. Opplegget baserer seg på en ikke-konfronterende og dialogbasert metode som er forankret i forskning. Sentrale temaer er rettigheter, normer og diskriminering.