NOVA er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter. NOVAs forskning tar for seg samfunnets og velferdsstatens ulike sider, og forsker på hele livsløpet: fra tidlige år til sent i livet.

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer, med to institutter som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt.

Uni Research Helse driver forskning innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid - viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet.

Kunnskapssenteret oppsummerer forskningen på viktige områder for helsetjenesten, gir støtte til kunnskapshåndtering og måler og analyserer kvaliteten i utvalgte helsetjenester ut fra pasientenes og brukernes erfaringer.

ISF er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo som søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

KILDEN er et informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning. En av KILDENs hovedaktiviteter er produksjon av et nettbasert fagmagasin som dekker ny og aktuell kjønnsforskning og forskning med kjønnsperspektiver. NIKK - Nordisk information för kunskap om kön 

NIKK samler inn og formidler kunnskap om politikk og praksis, fakta og forskning på likestillingsfeltet. Intensjonen er at kunnskap som formidles skal kunne danne grunnlag for politiske diskusjoner i Norden.

Institutt for psykososial helse representerer et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings- og forskningsmiljø. Fagmiljøet særpreges av ambisjoner om både å kunne skape vitenskapelig fordypning og å utvikle praksisnær kunnskap. Hensikten er å utvikle og styrke samfunnets, organisasjoners og enkeltpersoners kompetanse til å møte mennesker slik at alle utfra sine egne forutsetninger, kjenner tilhørighet til og blir anerkjent av et større fellesskap. Instituttet tilbyr videreutdanning i sexologi.

Psykologisk institutt er tilknyttet Samfunnsvitenskapelig fakultet og driver internasjonalt rettet forskning med flere internasjonale samarbeidsprosjekter. Forskningen har som mål å avspeile psykologiens mangfold gjennom en bred kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) har som overordnet formål å drive med forskning på tvers av faggrensene, undervisning og formidling samt å stimulere til kjønnsforskning ved universitetet forøvrig.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. SKOK ønsker å fungere som et vitalt knutepunkt for forskere internt på universitetet, men ser det også som sin oppgave å være et bindeledd til kontakt med andre forskningsmiljø, både nasjonalt og internasjonalt.

Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) driver forskning, undervisning og formidling med hovedvekt på henholdsvis kjønnsforskning og teknologi- og vitenskapsstudier.

KUN senter for kunnskap og likestilling er organisert som en stiftelse, og jobber med likestillingsspørsmål i bred forstand i med hensyn til alle diskrimineringsgrunnlagene i lovverket.

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling i Agder, styrke utdanning og formidling om kjønn og likestilling og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og agderregionen.

Likestillingssenteret arbeider for å fremme likestilling mellom kjønnene. Når andre diskrimineringsgrunnlag virker inn samtidig, som alder, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsnivå, synliggjør de også disse. Senteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle i samfunnet, og samarbeider med myndigheter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og andre organisasjoner