Helsesituasjonen for transpersoner i Sverige er mer alvorlig enn for ti år siden. Mange opplever en hverdag med diskriminering, krenkelser og utrygghet, viser ny svensk rapport. Hver tredje transperson har overveid å ta sitt eget liv.

Forskningsrapporten ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner” er basert på en spørreundersøkelse med 800 transpersoner. Noen viktige funn er:

  • Hver tredje transperson i undersøkelsen har prøvd å ta sitt eget liv. 36 % har alvorlig vurdert selvmord i løpet av det siste året.
  • Over halvparten har redusert arbeidsevne på grunn av fysisk eller psykisk sykdom.
  • Halvparten har opplevd krenkende behandling i løpet av de siste tre måneder.
  • 65 % har unngått hverdagslige aktiviteter på grunn av redsel for diskriminering. Mange kjenner seg utrygge og er redde for å gå ut alene.
  • Hver fjerde person trener mindre enn de skulle ønske, på grunn av begrensinger som transperson.
  • En av fem er blitt utsatt for vold på grunn av sinn transidentitet, og en av tre har vært utsatt for psykisk vold.
  • Mange har vært utsatt for seksuell vold, 30 % har blitt tvunget til sex mot sin vilje.
  • En av tre oppgir å ha dårlige møter med helsevesenet på bakgrunn av sin kjønnsidentitet. Hele 40 % har latt være å søke hjelp fra det offentlige på grunn av angst for å bli tatt i mot dårlig, eller fordi de tidligere har hatt negative møter.

Den største undersøkelsen av transpersoner i Norden

Rapporten, som Karolinska Institutt har gjennomført i samarbeid med folkehelsemyndighetene, beskriver helsetilstanden for transpersoner og forklarer sammenhengen mellom kjønnsidentitet og diskriminering, utfra en anonym, nettbasert spørreundersøkelsene.

Det har ikke vært gjennomført en større undersøkelse blant transpersoner i Norden. Den forrige store undersøkelsen i Sverige er fra 2005, og da svarte 374 respondenter. I den nye rapporten opplever de 800 respondentene på flere områder dårligere helsetilstand og mer diskriminering enn i undersøkelsen fra 2005, skriver folkehelsemyndighetene i Sverige.

Flertallet har det bra – men få kan leve som sitt kjønn

For majoriteten i undersøkelsen er helsen god, men samtidig oppgir få at de fullt ut kan leve i pakt med sin kjønnsidentitet. Mange har psykiske vansker, særlig i form av tanker om selvmord og selvmordsforsøk.

Det er først og fremst diskriminering, krenkende behandling, vold og lav tiltro til samfunnsinstitusjoner som påvirker transpersoners helse, skriver rapporten.

Transidentitet

Studiens respondenter er en sammensatt gruppe, og bruker ulike ord om sin egen identitet. De fleste beskriver seg som transperson, transseksuell og intergender. 

Totalt har 14 prosent av de som svarte byttet juridisk kjønn (55 MtK ov 60 KtM). I tillegg ønsket over en tredjedel av respondentene og bytte juridisk kjønn, mens en fjerdedel rapporterer at de ikke kan bytte juridisk kjønn fordi det juridiske kjønnet som passer dem best ikke finnes som alternativ i Sverige i dag. Kun 20% av respondentene anga at de ikke har noe behov for å bytte juridisk kjønn.

Sykdomsforebyggende arbeid

De svenske myndighetene er bekymret ettersom rapporten viser at få transpersoner har tillitt til politi, helsesektor eller sosialtjeneste, altså de som skal hindre diskriminering og bidra til god helse.

Målet for rapporten ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner” er å gi god informasjon om transpersoners levekår og helse til organisasjoner, myndigheter og ansvarlige for lhbt-helse, og slik gi grunnlag for godt sykdomsforebyggende arbeidet.