Illustrasjonsfoto

Fosterhjem, familiehjem, beredskapshjem, besøkshjem - hva er forskjellen?

Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnets familie og barneverntjenesten i kommunen om barnets behov og barnets fremtid.

Det finnes ulike typer fosterhjem.

Besøkshjem eller avlastningshjem

Å være besøkshjem innebærer å ta imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Slektninger kan også være besøkshjem.

Besøkshjem, som ofte kalles avlastningshjem, er noe annet enn et fosterhjem. Ønsker du å bli besøkshjem eller avlastningshjem må du kontakte barneverntjenesten i kommunen din. Bor du i Oslo kan du kontakte en bydel.

Spørsmål? Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Beredskapshjem

Noen barn og unge har behov for et fosterhjem med særlige ressurser, kompetanse og erfaring. Beredskapshjem er fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon.

Som beredskapshjem skal dere ha omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Krav til beredskapshjem

Det er ønskelig at beredskapshjem har relevant utdanning og/eller kompetanse. Eksempler på relevant utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærerutdanning. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning, erfaring som fosterforeldre og annen relevant erfaring erstatte dette kravet.

Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.

Ledige oppdrag som familie- og beredskapshjem

Spørsmål? Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Familiehjem

Noen barn og unge har behov for ekstra oppfølging. De kan ha utfordringer som gjør at det ikke er noe alternativ å plassere dem i ordinære fosterhjem. I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid.

Krav til familiehjem

Familiehjem må ha minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (gjelder en av fosterforeldrene). Eksempler på relevant utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærerutdanning. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning, erfaring som fosterforeldre og annen relevant erfaring erstatte dette kravet.

Familiehjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.

Ledige oppdrag som familie- og beredskapshjem

Spørsmål? Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Ordinære fosterhjem

De fleste fosterhjem er kommunale fosterhjem. Det vil si at dere som fosterforeldre har en avtale med og mottar godtgjøring fra den kommunen som har omsorgen for barnet.

Som fosterforeldrene vil dere ha den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten i kommunen eller på vegne av barnets foreldre (frivillig plassering).

Spørsmål? Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Fosterhjemsplassering hos slekt eller nettverk

Familiemedlemmer og slektninger er ofte godt egnet som fosterforeldre. Det samme gjelder barnets nettverk, som fotballtrenere, lærere eller venner.

At barnet får bli i familien er betryggende for alle, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene.

Les mer om hva det vil si å være fosterhjem i slekt og nettverk

Spørsmål? Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger

Fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger er et hjem på lik linje med andre fosterhjem, og godkjennes ut fra samme regelverk og generelle krav. 

Fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger følges opp av den kommunale barneverntjenesten, og mottar gruppeveiledning første året fra fosterhjemstjenesten i Bufetat.

Enslige mindreårige flyktninger kommer uten foreldre til Norge. De er derfor i en ekstra sårbar situasjon. Barna kommer fra forskjellige land. De fleste barna som trenger fosterhjem nå, er gutter mellom 11 og 14 år fra blant annet Afghanistan, Eritrea og Syria.

Barna har flyktet fra krig og uroligheter. De har reist fra hjemlandet alene, med søsken eller blitt sendt avgårde med voksne som ikke er foreldrene deres.

Mange av barna har vokst opp med gode omsorgspersoner, men i familier som ofte har vært preget av materiell fattigdom. Omsorgssituasjonen under flukten kan ha vært vanskelig for mange av barna.

Fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger skal hjelpe barnet til integrering i det norske samfunnet. De må være gode omsorgspersoner, og kunne håndtere barn i krise.

Spørsmål? Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Publisert 21. april 2015.
Oppdatert 12. mai 2017.