Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Snakk med ungdom om sexpress og voldtekt

Ungdom som lærer å si tydelig nei og respektere andres grenser, kan unngå å komme opp i vanskelige situasjoner.

Mor og datter snakker sammen.

Ungdomstiden er til for å utforske, prøve og feile. Som foreldre må vi tørre å slippe taket og huske hvor spennende og gøy det er å være ung.

Likevel må vi snakke med barna våre om ting som ikke er greit. Det kan være lett å tenke at sexpress, overgrep og voldtekt bare skjer med andre, men dessverre er det mer vanlig enn mange tror - også blant ungdom.

Det er viktig å snakke om å ta ansvar for seg selv og vennene sine, og å snakke om at det aldri er greit å utsette noen for press eller tvang.

I de fleste tilfeller av voldtekt kjenner offer og overgriper hverandre allerede. Den største andelen av voldtekter som meldes til politiet, har skjedd på en fest, og som regel var rus involvert. Ungdom trenger hjelp til å lære at de alltid har lov til å si nei til sex, og at de alltid må respektere det hvis andre sier nei til dem.

Jenter opplever overgrep langt hyppigere enn gutter, og overgriperen er oftest en mannlig bekjent eller venn.

Snakk om holdninger

Hva vi gjør, bestemmes i stor grad av det vi tror andre gjør eller det vi tror andre synes er greit at vi gjør.

Som forelder må du være tydelig og hjelpe ungdommen til å bli trygg på hva de selv mener er rett og galt. Barnet ditt skal ikke være i tvil om hva du mener om dette. Tydelige foreldre hjelper ungdom til å reflektere og ta egne valg.

Hva tenker ungdom? Still spørsmål som:

 • Vet du om noen som har opplevd å føle seg presset til sex?
 • Vet du hvilke konsekvenser voldtekt kan ha for den som utsettes for det?
 • Vet du hvilke konsekvenser det kan få dersom man presser noen til sex eller voldtar?
 • Hvordan kan man klart si ja eller nei?
 • Hvorfor tror du det er vanskelig å si nei til en man kjenner godt?
 • Er det greit å overtale noen til sex?
 • Hva ville du gjort om du så at en du kjenner la press på noen for å oppnå sex?
 • Hva ville du gjøre hvis du så en venn bli presset?

Dette sier straffeloven om voldtekt

Ofte forbinder vi voldtekt med grov fysisk vold og overfall fra en fremmed person. Derfor er det viktig å gjøre unge klar over at vold ikke bare er slag og spark, men også bruk av press, makt og tvang. Det kan også være voldtekt dersom trusler fører til seksuell omgang, for eksempel trusler om å spre rykter.

 • Straffen for voldtekt er regulert i straffeloven paragraf 291 (lovdata.no). Alle voldtekter, uavhengig av forholdet mellom den utsatte og overgriperen og i hvilken sammenheng de skjer, er svært alvorlige straffbare handlinger.
 • Voldtekt på fest mellom noen som kjenner hverandre, rammes også av bestemmelsen.
 • Bestemmelsen handler om seksuell omgang, som kan være samleie, oralsex og andre samleielignende former. All seksuell omgang etter å ha brukt vold eller trusler, rammes av straffeloven. Det samme gjelder seksuell omgang med noen som ikke er i stand til å motsette seg handlingen.
 • Grov uaktsomhet i forbindelse med sex er også straffbart. Det vil si at selv om utøveren trodde den seksuelle omgangen var frivillig, kan han eller hun likevel dømmes. Dette gjelder hvis utøveren kan klandres for ikke å ha forstått at den seksuelle omgangen ikke var frivillig, eller kan klandres for ikke å ha forstått at det fra hans eller hennes side ble utøvd vold.

Overgrep og voldtekt på fest

Voldtekt blant ungdom kjennetegnes ofte ved at det skjer mellom jevnaldrende som kjenner hverandre fra før, gjerne på eller etter fest. De kan være med i samme gjeng, gå i samme klasse eller til og med være kjærester. De kan også ha blitt kjent med hverandre i løpet av kvelden. Bare en liten del av voldtektene som anmeldes er overfallsvoldtekter med ukjent gjerningsperson.

Det er nesten alltid alkohol med i bildet, og det skjer med både gutter og jenter. I 2015 var andelen festrelaterte voldtekter, altså voldtekter som skjer i forbindelse med fest eller uteliv, rundt 40 prosent av alle anmeldte voldtekter.

Det er viktig å forklare ungdom at alkohol og andre rusmidler påvirker vår vurderingsevne og kan få oss til å misforstå situasjoner eller feiltolke andres signaler. Ikke alle vet at selvforskyldt rus som fører til hukommelsessvikt ikke fritar noen for straff.

Fakta om voldtekt

 • I studien Vold og voldtekt i Norge (2014) oppgir en av ti kvinner og en av hundre menn at de har opplevd voldtekt i løpet av livet.
 • Halvparten av kvinnene opplevde voldtekten før fylte 18 år.
 • Ungdom mellom 15 og 24 år har størst risiko for å utsettes for voldtekt.
 • Nesten en tredel som opplever voldtekt, forteller det ikke til noen.
 • De aller fleste som utsettes for voldtekt kjenner overgriper. De største kategoriene er venn/bekjent/nabo/kollega eller kjæreste/partner eller tidligere kjæreste/partner.
 • Seksuelle overgrep mot kvinner blir utført nesten utelukkende av menn. Også overgrep mot menn blir stort sett utført av menn.

Kilde: NKVTS-rapport 1/2014: Vold og voldtekt i Norge.

Tips til deg som skal snakke med ungdommen din

Grip øyeblikkene

Når man snakker med ungdom om vanskelige temaer, er det viktig å benytte anledningen når de er åpne for det. Dette kan være når temaet tas opp i nyhetsbildet, i aktuelle filmer eller andre medier. Hvis den unge ikke vil prate, kan du prøve igjen ved en annen anledning.

Den unges eget privatliv

Selv om man snakker om seksualitet og sex, skal man ikke forvente at man som forelder får vite mye om ungdommens seksualliv. Presiser gjerne at du bare vil snakke om temaet for å informere og for å snakke sammen, ikke for å få vite detaljer om hans eller hennes seksualliv.

Tenk høyt sammen

Det viktigste du kan gjøre, er å forsøke å ha en samtale som får ungdommene til å tenke, hvor spørsmålene er viktigere enn svarene. Ved å reflektere rundt forskjellig valg og utfall av valgene, vil de bli bedre rustet til å takle vanskelige situasjoner. Ved å tenke gjennom de ulike situasjonene som kan oppstå, legges det til rette for at avgjørelser ikke blir tatt på impuls.

Råd eller hjelp fra andre

Hvis du som forelder synes dette er vanskelige problemstillinger å ta opp, kan du få råd eller hjelp fra:

 • helsesykepleier på helsestasjonen for ungdom
 • skolehelsetjenesten
 • utekontakten i kommunen din
 • Dixi ressurssenter mot voldtekt
 • Sex og samfunn
 • Ung.no, som har en stor mengde spørsmål fra ungdom og kvalitetssikrede svar, og kan være nyttig lesning for foreldre.

#ikkegreit - Obs! Inneholder sterke bilder

Filmen kommer fra #ikkegreit – en kampanje fra Ung.no for å forebygge og bevisstgjøre rundt temaene; Bildespredning, festrelatert voldtekt og kjærestevold.