Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Når barnet ikke vil på samvær

Hva om barnet ikke vil til enten mamma eller pappa etter at foreldrene har flyttet fra hverandre?

Jente sitter på trappa utenfor dør.

Å oppdra barn sammen når parforholdet er over, kan være krevende. Det er viktig at de voksne er oppmerksomme på barnets behov og legger til rette for at han eller hun kan beholde kontakt med begge foreldrene.

Barn har rett til å uttale seg og bli hørt i spørsmål om bosted og samvær, og foreldrene skal legge vekt på barnets synspunkt ut fra alder og modenhet. Men hva da når barnet uttrykker at det ikke vil til den ene av foreldrene?

Mange barn er tilfreds med den samværsordningen foreldrene har bestemt, men ikke alle. Det er viktig å ta seg tid til å forstå hva det handler om, slik at dere kan møte barnets motvilje og protester på en god måte.

Den første tiden etter bruddet

Både barn og foreldre trenger tid til å omstille seg etter et samlivsbrudd, og det er vanlig at barnet har følelsesmessige reaksjoner i denne tida. Det kan komme som sinne og protest mot endringer i hverdagen, eller ved at barnet blir lei seg når det må dra fra den ene til den andre.

Foreldrene er ofte selv i en vanskelig periode, og mange er bekymret for hvordan barnet takler endringene. Da er det viktig å huske på at barn tåler en del, så lenge de får forklaringer på det som skjer, og har støttende voksne rundt seg.

Ting å tenke over

Barnet trenger foreldre som forstår følelsene deres og gir dem håp. Du kan gjerne si til barnet «jeg skjønner at du syns det er vanskelig at vi ikke bor sammen lengre. Det er ofte vanskelig når livet endrer seg. Men jeg har tro på at det vil gå bra med oss. Og hvis det fortsetter å være vanskelig, kan vi snakke om det og finne ut hva vi kan gjøre for at det skal bli bedre».

At barnet protesterer mot samvær trenger ikke bety at det ikke har det bra hos den andre forelderen. For mange barn handler det mest om at det syns det er vanskelig med overganger og avskjeder, eller opplever det mer praktisk og komfortabelt å bo i det ene hjemmet.

Det er viktig for barn å tilbringe tid med begge foreldrene sine, men barnet kan trenge en overgangsperiode med gradvis tilvenning til samværsordningen, eller en endring i den eksisterende samværsordningen fordi barnets behov har endret seg.

Når barnet over tid ikke vil til en av foreldrene

Hvis barnet over tid ikke vil til den ene forelderen, er det viktig at dere finner ut hva som kan gjøres. På familievernkontoret kan dere få veiledning, og det er lurt å oppsøke hjelp tidlig hvis en er usikker på hvordan en skal håndtere barnets motvilje mot samvær.

Vanlige grunner til at barn ikke vil på samvær:

 • nærmere forhold til en av foreldrene
 • problemer med å takle endringer i hverdagen og atskillelse fra en forelder
 • ønske om å være i nærheten av venner, skole og fritidsaktiviteter
 • store reiseavstander
 • anstrengt forhold til forelderens nye partner
 • ulike regler og forventninger i de to hjemmene
 • barnet er sint og skuffet over noe forelderen har gjort
 • vedvarende konflikt mellom foreldrene som barnet blir trukket inn i
 • barnet påvirkes av den ene forelderens mistillit og sinne rettet mot den andre
 • omsorgssvikt i det ene hjemmet, som vold, overgrep eller rusmisbruk

Viktig å tenke gjennom hvis barn ikke vil på samvær:

 • Hvilke endringer kan dere gjøre for at hverdagen og samværsordningen skal bli lettere for barnet?
 • Kan samværsordningene endres uten at det svekker forholdet mellom dere?
 • Er barnet blitt dratt inn i deres konflikt eller følelsesmessige vansker?
 • Føler barnet at det må støtte eller ta parti med den ene?
 • Har det vært hendelser som barnet har reagert på og som dere trenger å snakke om og løse opp i? Å unngå det vanskelige kan oppleves som den enkleste løsningen der og da, men det er bedre for barnet at en får snakket om og løst opp i det som har blitt vanskelig. Det er normalt at det oppstår noen konflikter og vansker mellom barn og foreldre, særlig i tenårene. Det må de voksne ta ansvar for å reparere, sånn at relasjonen kan normaliseres igjen.
 • Føler barnet seg velkommen og inkludert i familien i begge hjem?
 • Har barnet en for stor omsorgsrolle overfor en eller begge foreldre? Barn kan strekke seg langt for å ivareta en forelders behov, på bekostning av egne behov. De voksne må være voksne for at barn kan få være barn.
 • Har du som forelder utfordringer du bør oppsøke hjelp og veiledning for? Barnet kan trenge at du får hjelp til egne problemer, før det kan føle seg trygg på å dra fra deg, eller komme til deg … Det er viktig å være klar over at barn som har blitt utrygg i relasjon til den ene forelderen, kan trenge tid hvis det skal bli trygg på at forelderen har endret seg. Hvis forelderen ikke klarer å gjøre de endringene som må til, kan det være at samvær bare kan gjennomføres med andre tillitspersoner til stede.

Gode råd når barn ikke vil på samvær

Prøv å forstå mer enn barnet

Barn trenger at voksne forstår hva de har behov for og tar gode valg for dem når det trengs. Det viktigste spørsmålet er ikke hva barnet vil, men hva barnet trenger. Barn vet ikke alltid hva som er best for dem.

Vær nysgjerrig, utforskende og løsningsorientert

Det er mange grunner til at barn kan uttrykke motvilje mot å dra til den ene forelderen, så det er viktig å bruke tid på å finne ut hvorfor det er slik.

Snakk med barnet om det som er vanskelig

Hvis det er mulig er det best for barnet at en får snakket om og løst opp i det som har blitt vanskelig i mellom barnet og en forelder. Det er normalt at det oppstår konflikter mellom barn og foreldre, særlig i tenårene. Det må de voksne ta ansvar for å reparere, sånn at relasjonen kan normaliseres igjen.

Unngå å bli sint og såret

Prøv å unngå å bli sint og såret hvis barnet vil være mindre hos deg. Det er viktig for barn å ha begge sine foreldre i livet sitt, men det er også andre forhold som er viktig for barnet, særlig for eldre barn.

Ta ansvar for egne handlinger

Det kan være fristende å legge ansvaret på den andre forelderen fremfor å se hva en selv har gjort som kan ha bidratt til at barnet ikke vil til deg. Barnet trenger foreldre som tar ansvar for egne handlinger, ikke foreldre som skyver ansvaret over på den andre - eller på barnet.

Vær bevisst på hvilke signaler du sender

Barn påvirkes av personene de har rundt seg og kan lett bli påvirket av foreldrenes spørsmål og kroppsspråk før og etter et samvær. Det er viktig for barnet å oppleve aksept for å være sammen med den andre forelderen.

Oppsøk hjelp og veiledning

Familievernkontoret kan tilby samtaler til barnet og begge foreldre.

Bygg en bro

Når foreldre flytter fra hverandre, kan det være til hjelp å se på samarbeidet mellom foreldre som en bro der barnet kan bevege seg trygt og greit over fra den ene til den andre. En stabil og trygg bro består av

 • ok informasjonsflyt mellom foreldre
 • en respektfull måte å snakke om og til hverandre
 • anerkjennelse av den andre forelderen som viktig for barnet
 • forståelse for at en ikke kan kontrollere eller blande seg inn i alt den andre gjør

Vi kan se for oss at elva under broa er det som måtte være av utfordringer mellom foreldrene. For noen er det en liten bekk med rolig vann. Da er det ikke så vanskelig å lage en bro imellom, og som regel ikke så vanskelig for barnet å forflytte seg fra den ene til den andre.

Andre har en bred elv med mer vanskelige følelser og uenigheter seg imellom. Da kan det være vanskeligere å bygge en trygg og stødig bro. Desto viktigere er det at foreldrene bygger den broa så barnet kan bevege seg over de vanskene som foreldrene har.

Broa må bygges fra begge kanter. Hvis bare den ene - eller ingen - av foreldrene bidrar til å bygge broa mellom hjemmene, blir det ofte utfordrende for barnet å ha to hjem.

Hvis barnet får god nok omsorg fra begge foreldre, er det best for barnet å ha samvær med begge. Derfor bør dere ta den viktige jobben med å bygge bro mellom dere, sånn at barnet kan bevege seg trygt fra den ene til den andre.

For noen er dette vanskelig å få til, og da er det lurt å søke hjelp - for eksempel på familievernkontoret. Tenk på det som en viktig investering i barnas nåtid og fremtid.

 • Artikkelen er skrevet av Jartrud Sofie Frafjord, psykolog og teamleder ved Spisskompetansemiljøet for samtaler med barn i familievernet

Samværsvegring - Foreldrefilm (youtube.com)

Hvorfor avviser barn en forelder? Denne filmen drøfter ulike årsaker til dette, og foreldrenes mulige roller i at barn avviser en forelder. Filmen er beregnet for foreldre. Jartrud Sofie Frafjord er psykolog og teamleder ved Spisskompetansemiljøet for samtaler med barn i familievernet.