< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Vold og overgrep mot barn og unge

Retningslinjene skal hjelpe deg som jobber med barn og unge med å avdekke og håndtere vold og overgrep.
Ved bekymring eller mistanke om overgrep

Meld fra om vold og overgrep

Meld fra om vold og overgrep

Mistenker du at et barn er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, har du et selvstendig ansvar for å melde det videre til noen som kan følge opp saken på en ordentlig måte. Meld generell usikkerhet og bekymring til barnevernet. Anmeld konkret mistanke eller informasjon til politiet. 

Hvis du har mistanke om eller er bekymret for at et barn er utsatt for overgrep, må du vurdere behov for hjelp fra barnevern, helsepersonell og politi samtidig som du må ivareta barnets behov for beskyttelse.

Slik håndterer du saker der du har mistanke eller bekymring

  • Si ifra til din nærmeste leder. Du skal ikke være alene med mistanken din.
  • Hvis du ikke blir lyttet til eller tatt tilstrekkelig på alvor, skal du gå direkte til neste ledernivå, eller rett til barnevern eller politi.
  • Hvis din ansvarlige leder ikke er på jobb når du skal melde fra, eller hvis din egen leder er mistenkt i saken, skal du gå direkte til neste ledernivå.
  • Virksomheten din har ansvar for å ivareta alle involverte, både ansatte og ikke ansatte.
  • Det bør være forskjellige personer som får ansvaret for å ivareta de ulike partene.
  • Du skal ikke gå ut over ditt eget ansvarsområde.
  • Ansatte har både taushetsplikt og meldeplikt.
  • Ansattes meldeplikt og avvergerplikt går foran taushetsplikten.
  • All håndtering skal dokumenteres skriftlig gjennom hele saksforløpet.
Meld fra til barnevern, politi og lege
Beskytt, ivareta og følg opp barnet
Varsle pårørende
Er du i tvil om hva du skal gjøre?

 

Hva gjør jeg i en akutt situasjon

Hva gjør jeg i en akutt situasjon

Mistenker du at et barn nylig har blitt utsatt for overgrep, må du håndtere situasjonen raskt for å avverge nye overgrep. Du må også handle raskt hvis det er fare for at bevis går tapt.

Når er en situasjon akutt?
Eksempler på akutte situasjoner
Hvordan kan jeg gripe inn?

Hvordan snakke med barn som har vært utsatt for overgrep

Hvordan snakke med barn som har vært utsatt for overgrep

Snakk med barnet du mistenker har blitt utsatt for vold eller overgrep. Prøv å få ham eller henne til å fortelle om det som har skjedd.

Hva slags samtaler skal jeg ha?
Hvordan skal jeg gjennomføre samtalen?
Hvilke spørsmål kan jeg stille?
Snakk med foreldrene
Meld fra til barnevern, politi og lege

Hvordan dokumenterer jeg overgrep

Hvordan dokumenterer jeg overgrep
Viktig når du dokumenterer:
Hva skal jeg dokumentere?

Hvordan forholder jeg meg til den mistenkte?

Hvordan forholder jeg meg til den mistenkte?
Hvis den mistenkte er en ansatt
Hvis den mistenkte ikke er en ansatt
Tegn på vold og overgrep

Fysisk vold

Fysisk vold
Tegn på fysisk vold

Psykisk vold

Psykisk vold

Psykisk vold er når noen skader, skremmer eller krenker barn uten å bruke fysisk makt. Psykisk vold kan også være mangel på handling.

Tegn på psykisk vold
Eksempler på hva psykisk vold mot barn kan være
Mulige reaksjoner hos barnet eller ungdommen

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep

Enhver seksuell handling eller krenkelse utført mot barn under 16 år, er et seksuelt overgrep. Handlingene kan føre til ubehag, smerte og frykt. Seksuelle overgrep kan være vanskelig å oppdage.

Hva er seksuelle overgrep?
Tegn på seksuelle overgrep
Symptomer etter alder
Eksempler på seksuelle overgrep
Eksempler på seksuelle overgrep på nett

Omsorgssvikt

Omsorgssvikt

Når barn ikke får den omsorgen de trenger i hverdagen, kaller vi det omsorgssvikt eller forsømmelse. Omsorgssvikt kan føre til at barnets fysiske og/eller psykiske helse og utvikling er i fare.

Hva er omsorgssvikt?
Tegn på omsorgssvikt
Eksempler på omsorgssvikt
Risikoutsatte grupper

Hvem er spesielt risikoutsatt for vold og overgrep?

Hvem er spesielt risikoutsatt for vold og overgrep?

Noen barn og unge er spesielt risikoutsatt for vold og overgrep. Dette kan for eksempel være på grunn av nedsatt funksjonsevne, fysisk eller psykisk sykdom, seksuell legning eller minoritetsbakgrunn.

Barn med funksjonsnedsettelse
Barn med minoritetsbakgrunn
Barn med en annen seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk enn flertallet (lhbti)
Om retningslinjene

Hjelp til å handle og melde fra

Hjelp til å handle og melde fra

I disse retningslinjene kan du lese om hvordan du som jobber med barn skal gå frem hvis du har mistanke om vold og overgrep mot barn. Her vil du finne definisjoner, eksempler, kjennetegn og kunnskap om ulike typer overgrep og hvordan du skal håndtere situasjonen.

Retningslinjene er ikke laget for at du skal få bekreftet din mistanke eller «diagnostisere» riktig type overgrep. Det er barnevernet eller politiets oppgave. Retningslinjen er laget for at du skal få hjelp til å handle ut fra din bekymring, og melde fra om bekymringen din .

Du vil også finne informasjon om hvilke barn og unge som er særlig risikoutsatte for vold og overgrep. Dette kan for eksempel være på grunn av nedsatt funksjonsevne, seksuell legning eller minoritetsbakgrunn.

Retningslinjene er kunnskapsbaserte, det vil si at de er basert på forskning og erfaringer fra praksisfeltet.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom?
Hva er vold?
Hvem utsetter barn for vold?
Hvor blir barn og unge utsatt for vold?
Ulike typer vold