Kort anbefaling

Barn skal sikres informasjon og medvirkning.

 

Lang anbefaling

Barnet må gis tilstrekkelig og tilpasset informasjon om forhold som vedrører dem knyttet til barnevernstjenestens oppgaver.

Barnets synspunkter må innhentes på en måte som er tilpasset deres forutsetninger og utvikling. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder, modenhet og barnets totale livssituasjon.

Legg til rette for at barn kan oppleve det trygt å gi uttrykk for sin mening. Barn har rett til å medvirke, og kan uttrykke seg både verbalt og ikke-verbalt, men de har ingen plikt til å uttale seg.

Legg til rette for barnets trygghet og forutsigbarhet gjennom å forberede barnet på hva som skal skje i familien og hva som kommer til å berøre barnet direkte.

Ved medvirkning skal barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn identitet hensyntas.

 

Tekst