Alle kommuner skal allerede ha systemer som sørger for oversikt og kontroll med tjenesten, dette kommer av internkontrollforskriften (Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. (FOR-2005-12-14-1584)). 

Formålet med internkontroll er å sikre at lovens krav blir overholdt. Internkontroll skal bidra til å forebygge svikt og uheldige hendelser og bidra til at kommunen lærer av de feil som skjer slik at de ikke gjentas. Internkontroll handler om kontroll og intern styring av virksomheten. Det er også et verktøy for ledere for styring og utvikling av den daglige driften. 

Selv om ikke kravet til internkontroll er det samme som kravet om å utarbeide en årlig tilstandsrapport, kan en mulighet være å se disse to kravene i sammenheng. For å ha kontroll og intern styring av tjenesten, er man nødt til å ha oversikt over hvordan tilstanden i tjenesten er. Videre må dette legge grunnlag for eventuelle tiltak som settes i verk for å sikre at lovens krav overholdes og bidrar til et godt tjenestetilbud. 

I et høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet legges det opp til at de ulike sektorvise reglene om internkontroll skal samordnes i kommuneloven. Lovforslaget vil sannsynligvis legges fram for Stortinget i løpet av våren 2020. Dette vil innebære at barnevernlovens forskrift om internkontroll oppheves, og at barnevernloven dermed vil vise til bestemmelsen i kommuneloven. Denne endringen vil i så fall kunne tre i kraft fra 2021.