Bufdir har utviklet en kommunemonitor på barnevernsfeltet. Den inneholder en samling av relevante indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid. Indikatorene viser også verdier for interkommunale samarbeid og bydeler i Oslo.

Barnevern kommunemonitor

Bufdir har også en nettressurs som presenterer og tilgjengeliggjør statistikk og analyse om barnevernet på nasjonalt nivå. Her finner man statistikk om bekymringsmeldinger, undersøkelser, barnevernstiltak, med mer. 

Status i tall for barnevernet