Kommunene har erfaring med å utarbeide tilstandsrapporter innen barnehage og skole. Disse erfaringene viser at involvering og godt samarbeid underveis i prosessen bidrar til bedre rapporter, og bedre beslutninger. 

Involvering av det politiske nivået

Det bør være en dialog mellom administrasjonen og folkevalgte om hva rapporten skal inneholde. Informasjonen skal gjøre folkevalgte i stand til å sette retning for tjenesten.

Erfaringene fra utdanningssektoren viser at det bør være formelle strukturer for politisk involvering på plass. På denne måten blir også det politiske nivået koblet på beskrivelsen av tilstand og utarbeiding av mål. Lenger ned på denne siden finner du noen konkrete eksempler fra utdanningsfeltet. 

Andre lokale aktører

Barnevernstjenestens arbeid er relevant og viktig for ulike aktører i kommunen. Ved å involvere lokale aktører kan man bidra til større og bredere forankring, mer kompetanse, tverrfaglighet, helhet og flere ressurser i arbeidet med tilstandsrapporteringen.

Økt involvering kan dreie seg om å involvere flere fra samme nivå (ofte administrativt nivå), eller å skape økt engasjement og involvering på tvers av nivåer.

Det kan dreie seg om å involvere: 

Eksempler på fremgangsmåter for involvering og forankring

Det finnes ikke en fasit for hvordan involvering og forankring bør være. Her følger forslag til måter å organisere arbeidet på:

Eksempler fra utdanningssektoren