Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tidleg oppdaging av utsette barn og unge

Den nasjonale faglege retningslinja for tidleg oppdaging av utsette barn og unge er meint som eit nyttig verktøy for kommunane i deira arbeid for tidleg oppdaging, tverrfagleg oppfølging og heilskapleg hjelp for utsette barn og unge.

Mål

Målet med retningslinja er å styrkje oppdagar- og handlingskompetansen hos leiarar og tilsette i kommunen. Den rettar seg mot alle barn og unge, med mål om å nå dei utsette slik at dei får tilpassa hjelp og oppfølging.

Retningslinja har 7 tilrådingar

  • 3 tilrådingar er knytt til ansvaret til kommunane
  • 4 tilrådingar er knytt til ansvaret til tilsette

Gå til nasjonal fagleg retningslinje for tidleg oppdaging av utsette barn og unge (hdir.no)

Samarbeid mellom seks direktorat

Seks direktorat står saman om retningslinja. Helsedirektoratet har koordinert arbeidet med å utarbeide retningslinja i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfaldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.