Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fosterhjem - Faglige anbefalinger om søsken i fosterhjem

For barn som skal flytte inn i fosterhjem, vil det ofte være best å bo sammen med sine søsken. Dersom barnet ikke skal bo sammen med søsken vil det som hovedregel være aktuelt med samvær. En av de store utfordringene på fosterhjemsområdet er mangel på fosterhjem som kan ta imot søskengrupper. Det kan innebære at søsken som bør bo sammen blir splittet.

Til barnets beste
Snakk med barna
Vurdere situasjonen på nytt
Jus og styringsdokumenter
Forskning/ kunnskapsoppsummering

Det vil ofte være lettere å opprettholde søskenrelasjoner når barn flytter i fosterhjem i slekt eller nettverk. Barnevernstjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem (Fosterhjemsforskriften § 4). Tiltak eller metoder som kan føre til at flere barn kan flytte i slike fosterhjem er familieråd og andre verktøy eller metoder for nettverkskartlegging.

Når man benytter slekt og nettverk som fosterhjem er det viktig at barnevernstjenesten følger dem opp og sørger for at de får godtgjøring og andre tiltak på lik linje med andre fosterhjem.

En sjekkliste med fokus på styrker i relasjonene kan være et godt supplement til en kartlegging av søskenrelasjoner. 

Det er viktig å understreke at kartlegging er ferskvare og relasjoner alltid vil være under utvikling.  En kartlegging av søskenrelasjoner kan både brukes i vurderingen om søsken bør bo sammen eller ikke, men vil også si noe om hva og hvordan en skal jobbe med relasjonene mellom barna, slik at de eventuelt kan ha mer samvær eller bo sammen på et senere tidspunkt.

I en vurdering av om søsken kan bo sammen på et senere tidspunkt, må dette vurderes helhetlig og avveies i forhold til betydningen av det enkelte barns tilknytning til omsorgspersoner

Slike sjekklister bør brukes av noen som kjenner barna og/eller etter at de som utfører kartleggingen har observert barna i flere situasjoner og på flere tidspunkt.

Under følger refleksjonspunkter som kan være nyttige for barnevernstjenesten i vurderingen av om søsken bør bo sammen eller ikke. Flere av refleksjonspunktene glir over i hverandre, og listen er ikke ment å være uttømmende.

Hvilke ønsker finnes?
Tilgangen av fosterhjems om kan ta i mot søsken
Opplever barnet trygghet og mindre stress når det er sammen med søsknene?
Opplever barnet trygghet/ utrygghet når det er sammen med søsken(e)?
Er det stort aldersspenn mellom barna? Gjør aldersforskjellen at de har svært ulike behov?
Omfattende tilretteleggingsbehov hos en av søsknene? Hvordan vil dette påvirke søskenflokken?
Forekommer parentifisering med uheldig utslag?
Støttetiltak til fosterhjem som tar imot søsken

Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om søsken kan ha en så negativ innvirkning på hverandre eller har så store individuelle omsorgsbehov at de ikke bør bo sammen.

Selv om det kan være grunner til at søsken ikke bør flytte sammen, må vekten av disse alltid vurderes grundig opp mot søsknenes betydning for hverandre. Det må også vurderes om det kan iverksettes tiltak som gjør at de likevel kan bo sammen. Som nevnt over bør barnevernstjenesten sette et tidspunkt der de vurderer situasjonen på nytt.

Barn som ikke bor sammen med sine søsken kan engste seg mye for hverandre, og de ønsker som regel kontakt med hverandre. En god søskenrelasjon kan være en viktig beskyttelsesfaktor. God kontakt og følelsen av tilhørighet i barndommen kan medvirke til at søsken også har en nær relasjon i voksen alder.

Det må legges stor vekt på hvilke ønsker barnet har når det gjelder samvær med søsken, og når man planlegger hvordan samværene skal være. For mange barn i barnevernet har kontakten med søsken vært den mest betydningsfulle relasjonen. Barnevernstjenesten må bidra til at barn får mulighet til å bevare og bygge videre på søskenrelasjonen, dersom det vurderes at dette er til det beste for det enkelte barn.

Barnevernstjenesten må sammen med barnet og fosterhjemmet lage samværsavtaler. Mulighet for felles saksbehandler for hele søskenflokken, regelmessige søskentreff, fosterhjem i geografisk nærhet til hverandre og arbeid for gjenforening av søsken vil være viktige elementer i en slik plan.

Barn kan flytte i fosterhjem og ha søsken som fortsatt bor hos foreldrene eller andre. De kan også flytte i forskjellige fosterhjem. Det bør legges en plan for ønskede samvær med søsken.  Behovet for samvær kan endre seg og bør vurderes jevnlig. Samvær i ettervernsfasen er viktig å planlegge.

Barneverntjenesten og fosterforeldrene bør som hovedregel medvirke til at barn som ønsker det, kan ha kontakt med søsken gjennom sosiale medier.

I en kvalitativ studie fra 2014 var et av hovedfunnene at sosiale medier gir muligheter til bedre kontakt mellom barn, foreldre, søsken og annen familie. Barna opplever kontakten som viktig, og mange informanter fortalte at den utvidede kontakten skaper ro og at barna lettere tilpasser seg sin nye omsorgsbase. I tillegg håndterte barna små og store utfordringer bedre.

Redd Barna har sammen med Fosterhjemsforeningen, Landsforeningen for barnevernsbarn (LfB) og Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) laget et hefte om nettkontakt (2016).

Heftet er først og fremst myntet på kontakt mellom fosterbarnet og hans eller hennes opprinnelige foreldre, men kan og brukes ved samvær og kontakt mellom søsken.  Heftet inneholder tips til situasjoner der temaet nettkontakt er naturlig og viktig å ta opp. Dette kan være ved tilsyn, familieråd, veiledning eller ved forberedelser til samvær. Samtidig inneholder også heftet konkrete tips om aktuelle samtaleemner.