Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

SMISO/Nok. sentre - faglige retningslinjer for arbeid med barn

Her finner du Bufdir sine faglige anbefalinger knyttet til barn som benytter seg av et Nok./SMISO senter. Med barn mener vi både barn og ungdom som er under 18 år. 

De faglige anbefalingene er delt inn i fire hovedområder: Tilbud til barn, Barnefaglig kompetanse, Rammer, Innhold og Metodikk. 

 • Kapittelet “Tilbud til barn under 18” gir en oversikt på hvem som kan motta et tilbud og grunnlagstenkningen i tilbud til barn ved et Nok./SMISO senter. 
 • Kapittelet “Barnefaglig kompetanse” beskriver hvilke kriterier som legges til grunn for å kunne jobbe med barn på et senter.
 • Kapittelet “Rammer” beskriver hvilke forutsetninger og formaliteter som må ligge til rette for å kunne gi et forsvarlig tilbud til barn.
 • Kapittelet “Innhold og metodikk” beskriver hvilke grunnlagsverdier, faglig og teoretisk forankring som ligger til grunn for arbeid med barn ved et senter. Det beskriver hvordan du i praksis kan gjennomføre samtaler. Det gis en oversikt over ressurser som er anbefalt brukt i forbindelse med samtaler med barn på et senter. 

De faglige anbefalingene om tilbud til barn under 18 er utarbeidet i samarbeid med Nok. Bergen og Nok. Norge.

Sentrene er primært et selvhjelpstilbud til voksne personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, samt deres pårørende. Sentrene kan også ha et tilbud til utsatte under 18 år, dersom ressurser og faglige hensyn tillater det.

Sentrene som gir et tilbud til barn under 18 år skal følge Bufdir sine anbefalinger om tilpasset tilbud til barn som omtales her.

Supplement til andre hjelpetilbud
Forutsetning at senteret har kontakt med foresatte eller omsorgspersoner

Sentre som har særskilt kompetanse og lang erfaring med samtaler med barn kan gi et samtale- og gruppetilbud til barn under 16 år. Sentrene har da et særlig barnefaglig ansvar og det er svært viktig at sentrene har retningslinjer for kontakt med og ivaretakelse av barn.

Det er ikke anbefalt å gi tilbud til barn under 12 år. 

Det er flere måter sentrene indirekte kan gi tilbud til barn under 16 år. Samtaler med pårørende til utsatte barn kan være en viktig form for indirekte hjelp til utsatte barn. Sentrene kan også gi tilbud til denne gruppen gjennom undervisning, veiledning og annen utadrettet virksomhet. 

Bufdir anbefaler å legge Nok. Norges faglige plattform tilpasset tilbud til barn under 18 år samt veileder om tilbud til barn til grunn for sentrenes tilbud til denne gruppen. Se Nok. Norges faglige plattform her.

Tilbudet til barn og unge under 18 år skal ha et hovedfokus på barns mulighet til å hele etter et overgrep. Tilbudet til barn og unge innebærer et ekstra ansvar for støtte og oppfølging, for å sikre at barnet får riktig hjelp til riktig tid. Barn har begrensede valgmuligheter i kraft av at de er barn. Det gjelder også barn på et Nok./SMISO-senter.

For at barn skal vokse opp i et trygt og sunt miljø, er det behov for at flere mennesker er aktivt og ansvarlig til stede i barnas liv. Å gi god hjelp til selvhjelp til et barn inkluderer dermed omsorgsbasen. Dette er grunnlagstenkningen i arbeid med barn og unge på SMISO/Nok.-sentre.

Om begrepet "hjelp til selvhjelp"

I tilfeller der barn eller unge oppsøker sentre uten å ha snakket med andre om overgrep, er det senteret sin rolle å hjelpe barnet til å etablere kontakt med rett instans, som barnevern, barnehus eller politi.

Nok./SMISO-sentre kan være en aktør i etterkant av avdekket overgrep. Det vil si at overgrepet er kjent for omsorgsgiver og/eller barnevern/barnehus. Avdekking skal i hovedsak være dokumentert gjennom tilrettelagt avhør på et barnehus, barneverntjenesten eller annen offentlig instans før kontakt med senteret. 

Samarbeid med andre instanser der barn er utsatt for skadelig seksuell atferd fra andre barn/unge

Barn som benytter tilbud ved et senter, skal være tilknyttet egen barnefaglig veileder ved senteret. Barnefaglig veileder er ansvarlig for oppfølging av barn og samarbeid med omsorgsgivere/hjelpeapparat så lenge barnet mottar tilbud ved senteret. Det anbefales at sentre som gir tilbud til barn mottar ekstern veiledning fra for eksempel Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Barnehus eller andre ressurser på feltet.

Definisjon av barnefaglig kompetanse

Barn har lovfestet rett til nødvendig helsehjelp. Det er avgjørende at barn sikres denne retten på best mulig måte. Senterets tilbud til barn skal ikke erstatte lovfestet rett til helsehjelp, men fungere som et supplement. I noen tilfeller vil senterets tilbud til barn innebære hjelp til å iverksette nødvendig helsehjelp i det offentlige.

Ved første henvendelse til senteret er det svært viktig at du vurderer om dette er riktig sted for barnet å få hjelp. Dersom vurderingen tilsier at senteret er rett instans, er det viktig å presisere hvilke livsområder/tema i barnets liv senteret kan hjelpe med. 

Kartlegging
Samarbeid med barnets hjelpeapparat
Samarbeid med barnets omsorgsgivere

Når barn som ønsker å benytte senterets tilbud har uttalte vansker som går ut over deres daglige funksjon, er det en forutsetning at de er tilknyttet øvrig hjelpeapparat. Eksempler på dette kan være skolevegring, psykisk vansker som depresjon eller andre vansker, eller selvskadende atferd.

Øvrig hjelpeapparat kan være Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), barneverntjenesten, familiesentre, barnehus, med mer. Dette er for å sikre at barn får hjelp der de har rett til det, og der krav til dokumentasjon er lovfestet. I tilfeller der nødvendig hjelpeapparat ikke er koblet inn, kan senteret bistå med at dette blir igangsatt.

I noen situasjoner kan det være hensiktsmessig at barn ikke mottar tilbud fra et senter. Eksempler på dette kan være barn og unge som er innlagt på barnepsykiatrisk sykehus, barn og unge med alvorlig spiseforstyrrelse, alvorlig rusbruk, med mer.

Noen barn og unge er i en livssituasjon der stabilisering av andre faktorer i og rundt barnet er nødvendig før de kan ha utbytte av samtale- og/eller gruppetilbud ved et senter. I slike situasjoner er ikke tilbud ved et senter tilrådelig før barnets situasjon er mer stabil. Gjør en vurdering i samråd med kolleger og i nær dialog med omsorgsgiver, eventuelt behandler/ barnevern i slike tilfeller.

Senterets tilbud skal ikke være en erstatning for psykologisk behandling eller bevege seg mot politiets eller barnevernets arbeid.

Sentrene ikke har journalplikt, og det er derfor avgjørende at samarbeidende instanser som har behandlingsansvar og journalplikt, er informert og orientert om barnets tilbud ved et senter. På denne måten vil informasjon om bruk av senteret bli registrert og tatt vare på i henhold til retningslinjer for journal. Eksempler på slike instanser er BUP, barneverntjenesten, helsesykepleier og fastlege. 

Det skal imidlertid føres arbeidsnotater i saker der barn er under 18 år. Notatene skal være digitale og tilgangsstyrt. Det betyr at det er begrenset og definert hvem som har innsyn.

Kartleggingsskjema, samarbeidsavtaler, fritak fra taushetsplikt i forbindelse med samarbeid og andre relevante dokumenter som omhandler barnet skal lagres i en tilgangsstyrt barnemappe. 

Premisset for tilbud ved sentrene er at barnet eller ungdommen selv ønsker å komme til senteret og er aktiv deltaker i egen prosess.

Barn og unge skal i hovedsak skjermes fra senterets øvrige tilbud til voksne slik at de ikke er eksponert for voksne som er midt i sin egen bearbeidingsprosess. 

Det er avgjørende at ansatte som gir et tilbud til barn har satt seg inn i - og etterlever opplysningsplikten og avvergeplikten.

Bekymringsmelding til barnevernet
Avvergeplikten

Tiden bearbeiding og heling tar i barnets liv, er ulikt. Dette kan være avhengig av overgrepets art og støttende og belastende faktorer rundt barnet.

Behovet for å jobbe med tematikken på et senter kan skje i ulike avgrensede perioder i barnets liv, for eksempel knyttet opp mot nye faser - kjærester, rettssak, og lignende. Den samlede tiden barnet trenger i sin egen prosess vil være lengre enn tiden et barn mottar tilbud ved et senter. Det er i barnets hverdag og barnets nære relasjoner den viktigste jobben gjøres.

Skap forutsigbarhet
Forebygg at barnet utvikler "offeridentitet"
Vis barnet at senteret er et lavterskeltilbud

Ethvert overgrep er en høyst individuell opplevelse. Konsekvensene etter overgrep, og hva et barn opplever som vanskelig kan være ulikt. Hvem som har utsatt dem for overgrepet, og hvilke rammefaktorer som ligger til grunn har ofte konsekvenser for hvilke lidelsestrykk, dilemmaer og utfordringer barnet opplever i hverdagen her og nå. Den viktigste oppgaven er å lytte til barnet og møte barnet der det er.

Mange barn og unge opplever ulike utfordringer etter seksuelle overgrep. Det kan handle om kropp og seksualitet, venner, familie, hvordan håndtere situasjoner som trigger reaksjoner knyttet til opplevelsene deres, og hvordan mestre hverdagen. Mange lurer på hva som er normalt å føle og tenke, og lurer på hvordan de skal klare å regulere følelser på en bedre måte.

Formålet med et samtaletilbud er ikke behandling, men at det skal ha en prosessorientert tilnærming på barnets premisser. Målsetting er å tilby psykoedukasjon og bearbeiding av traumer etter krenkelsen.

Barn og unge utsatt for seksuelle overgrep kan deles i fire hovedgrupper. Hovedområdene kan i mange tilfeller overlappe hverandre. Det kan likevel være hensiktsmessig å se disse som ulike områder, siden problematikken og arbeid knyttet til hvert område kan arte seg forskjellig. Det er også viktig å huske at det er tilfeller der utøver er ukjent. 

Nære relasjoner/incest
Voldtekt
Tilfeller med seksuell skadelig atferd (SSA) fra andre barn
Nettrelaterte overgrep

Ved å gi barnet mulighet til å fortelle historien på egne premisser, bidrar man til at barnet kan integrere historien i egen biografi. Barn som har vært gjennom avdekkingsfase, tilrettelagt avhør og lignende, har måttet fortelle historien under rammer som også har et juridisk aspekt, og et mål om avdekking og informasjon slik at barnet kan beskyttes og tiltak iverksettes.

Barn og unge som får tilbud om samtaler på et Nok./SMISO senter skal kunne fortelle sin historie på egne premisser, med fokus på hva som er viktig for barnet. Det overordnede målet er at barn og unge som har opplevd seksuelle overgrep kan vokse seg sterke og trygge. 

Barnet skal bli møtt med forståelse
Gi barnet kunnskap for å forstå egne reaksjoner

Det er tre sentrale elementer i traumesensitivt arbeid med barn: 

 1. å oppleve senteret som et trygt sted 
 2. å få hjelp til å regulere egne følelser 
 3. å få hjelp til å etablere relasjoner til andre 

Nyere forskning viser at hjernens utvikling påvirkes negativt av belastninger vi opplever. For eksempel vil barn som lever i utrygghet utvikle stor kapasitet til å oppfatte fare og ta forholdsregler for å tilpasse seg og overleve i situasjonen. Dette skjer på bekostning av å utvikle andre evner, for eksempel utforskning, analyse og tilknytning til andre. Samtidig har hjernen stort potensiale til utvikling og forandring gjennom nye, positive erfaringer. 

Skap positive opplevelser
Om psykoedukasjon
Om normalisering

Barn utsatt for seksuelle overgrep har med seg en erfaring av å ha blitt fratatt kontroll. Dette har oftest blitt erfart kroppslig, i tanker og følelser. Traumereaksjoner og opplevelsen av tap av kontroll fører i mange tilfeller til ulike reaksjoner.  Dette kan være selvskading, rus, spiseforstyrrelser, isolasjon, aggresjon samt en mengde andre uttrykk.

I et selvhjelps- og friskhetsperspektiv ses dette som kompenserende strategier. Det vil si mestringsstrategier barnet bruker for å håndtere seg selv og tilværelsen. De prøver så godt de kan med det de kan. 

Bidra til å gi barnet en følelse av kontroll

Flere momenter legger til rette for en god samtale. Sentrale forutsetninger er for eksempel:

 • Skap forutsigbarhet ved å forberede barnet på samtalen.
 • Etabler god kontakt med barnet i starten på samtalen, hver gang.
 • Tilpass form og innhold til barnet det gjelder og samtalenes tema.
 • Hjelp barnet til å etablere et språk for opplevelsene sine.
 • Still åpne og konkrete spørsmål.
 • Velg en metode for å snakke med barnet som er tilpasset barnets alder og temaene for samtalen.
 • Ta hensyn til at barnet kan være i indre kaos. Barnet kan trenge tid og at du gjentar viktig informasjon.
 • Gi konkret informasjon som kan hjelpe barnet til å rydde i tankene, skape oversikt og forståelse av situasjonen.
 • Vis anerkjennelse og empati når barnet forteller om sine opplevelser.
 • Gi rom for barnets negative følelser som frykt, sorg, savn og fortvilelse. Gjør det tydelig at du ikke er redd og tåler barnets følelser.
 • Vær sikker på at barnet forstår spørsmålet eller temaet dere snakker om. Gjør en kort oppsummering eller spør barnet underveis om du har forstått riktig/om barnet har forstått deg.
 • Pass på at du har barnets oppmerksomhet gjennom samtalen. Vær oppmerksom på barnets kroppsspråk. Gå over til en annen aktivitet eller innled samtalens sluttfase hvis barnet sliter med konsentrasjonen, for eksempel blir urolig eller veldig stille.
 • Ta hensyn til at barnet kan ha ambivalente følelser overfor overgriper. Barnet kan veksle mellom å være sint på, redd for vedkommende og samtidig glad i og savne vedkommende.
Forbered samtalen
Snakk med omsorgsgiver først
Planlegg tidspunkt for samtalen
Start med en felles samtale med barn og omsorgsgiver
Etablere god kontakt med barnet
Utvikle språk for følelser
Forstå egne reaksjoner
Bearbeide opplevelser og redusere skyldfølelse
Finn egnet rom
La barnet styre
Bygg tillit
Bruk åpen kommunikasjon
Gi barnet støtte
Etabler en gjensidig dialog med barnet
Bruk av materiell
Tema i samtaler
Snakk om positive ting i barnets liv
Sørg for en positiv avslutning
Følg opp barnet etter samtalen

Det kan oppstå situasjoner som krever at barnet får rask hjelp og oppfølging av helsepersonell eller barnevern. Eksempel på situasjoner der det skal kontaktes andre instanser for hjelp eller behandling:

 • Suicidalitet/suicidal atferd
 • Spiseforstyrrelser
 • selvskading
 • Rus
 • Avdekking av nye overgrep

Avslutninger er også overganger. Gode overganger gir gode springbrett videre til andre arenaer der barnet kan bruke det de har lært gjennom samtaler til å oppleve økt mestring og glede. 

En del barn utsatt for seksuelle overgrep har vonde opplevelser knyttet til avslutninger. Dette kan være i form av brudd i nære relasjoner, enten med viktige voksne i livet, eller med overgriper som de kanskje også er glad i. Det kan også være brudd i form av flytting og skolebytte.

Avslutninger kan på den måten aktivere vanskelige følelser og forbindes med tap. Å legge til rette for trygge og gode avslutninger på samtaleforløp er viktig. En god avrunding av et samtaleforløp kan i seg selv ha styrkende virkning for barnet.  

Forberede for avslutning av samtaleforløp skjer i oppstarten
Introduser at samtaleforløpet går mot en avslutning
Eksempler på hvordan å jobbe mot gode avslutninger

Formålet med gruppetilbud er å legge til rette for at barn og unge kan møte andre som har en overgrepsopplevelse der de kan oppleve et fellesskap rundt et tabubelagt tema. Dette kan forebygge opplevelsen av å føle seg unormal og isolert i forhold til jevnaldrende.

Mange barn har vært utsatt for overgrep i en situasjon hvor de var alene med overgriper. Det å oppleve “å stå sammen” i en gruppe svekker opplevelsen av maktesløshet, styrker følelsen av egenverd og at den enkelte ikke lenger står alene i forhold til sin historie. Deltakelse i gruppe kan gi barnet innsikt i andre barns mestringsstrategier.

Tilbakemeldinger fra jevnaldrende kan ha sterkere effekt enn om den kommer fra voksne. Det gjelder både deling av glede og begeistring og av vanskelige erfaringer.

Utfordringer ved et gruppetilbud

Utfordringer ved et gruppetilbud kan for noen være at samtidig som det kan være en lettelse å høre at man ikke er alene med sine opplevelser, kan det også være belastende å få innblikk i andres historier. Metodikk og gruppeledelse blir derfor av særlig betydning. Det er ikke anbefalt at man går inn i detaljer rundt overgrepene i gruppe, siden dette kan virke retraumatiserende for barn. Det å kunne samles rundt et tema eller en aktivitet kan oppleves tryggere og mer lystbetont enn temaet seksuelle overgrep alene. Det er også regulerende.

Kontakt med omsorgsgivere

Det er viktig at gruppedeltakernes omsorgsgivere er koblet på fra starten - og på slutten av gruppen. Det kan være fruktbart å tilby et parallelt gruppetilbud til omsorgsgivere samtidig som barn får et gruppetilbud. På den måten kan også foresatte oppleve fellesskap, og brobygging mellom barn og omsorgsgiver styrkes.

Eksempler på grupper egnet for barn og unge:

 • Musikkgruppe
 • Tankeviruskurs
 • Livets tre - gruppe
 • Kreativ gruppe
 • Mestringsgruppe (Psykoedukasjon og fokus på ressurser og hverdagsmestring)

Det er utviklet en rekke modeller og ressurser som kan brukes i traumesensitivt arbeid med barn. En stor del av dette kan brukes ved senteret og er tilgjengelig på nett.

Den tredelte hjernen
Toleransevinduet
Samregulering
Kunnskap om triggere
Psykologisk oppfølging og selvhjelp