Sentrene skal være et supplement til offentlig hjelpeapparat, og skal samarbeide med offentlige tjenester i øvrig hjelpeapparat, som for eksempel overgrepsmottak og psykisk helsevern mv.

Senterets rolle som supplement som jobber ut ifra hjelp til selvhjelp kan bidra til å fylle mellomrom som offentlige tjenester etterlater seg, og kan utgjøre et viktig element i forvern og ettervern ved behandling i det offentlige hjelpeapparatet. 
Utsatte skal få helhetlig oppfølging gjennom samarbeid med senteret og andre instanser. Brukere som har behov for behandling, skal videreformidles til rett instans. Den enkelte bruker skal få hjelp til å ta kontakt med andre tjenester. Samordning av tjenester kan foregå ved bruk av individuell plan.  
 
For å sikre sentrenes brukere god og samordnet bistand, er det viktig å styrke systematisk og vedvarende samarbeid mellom sentrene og ulike kommunale tjenester, for eksempel gjennom inngåelse av samarbeidsavtaler og opprettelse av faste kontaktpersoner. Sentrene skal selv kontakte relevante regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), for å inngå samarbeid om faglig støtte til senteret, kompetanseheving av ansatte, bistand i forebyggende arbeid og eventuelt veiledning. 

Les mer utfyllende om hva samarbeid for sentrene innebærer på noknorge.no