Med utgangspunkt i det brukerforteller, kan du følge opp med mer konkrete spørsmål om overgrep (og eventuelt vold og trusler) og om overgriper underveis i samtalen, for å få bedre oversikt over situasjonen. Spørsmålene ved første henvendelse skal først og fremst danne grunnlag for å vurdere hvilken hjelp den som henvender seg trenger, og eventuelt om bruker trenger beskyttelse ved et krisesenter eller henvises til andre relevante tjenester og om avvergeplikten inntrer. Videre spørsmål knyttet til overgrepet(ene) kan gjøres på et senere tidspunkt. 

Dersom brukeren forteller om nylig voldtekt, er det viktig at du vurderer om du skal henvise bruker til overgrepsmottaket for sporsikring. Dersom vurderingen avdekker risiko for nye alvorlige overgrep (og eventuelt vold), kan det være nødvendig å involvere politiet. 

Sentrene bør følge samme anbefalinger som for krisesentrene om hvordan og hvorfor politiet kan involveres:

Hvordan vurdere om politiet skal involveres?
Politiet kan vurdere situasjonen
Når den utsatte ikke ønsker å involvere politiet
Politiet kan ta ut offentlig påtale