Retningslinjene gjelder for statlige barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Retningslinjene gjelder også for private barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere der det følger av kontrakt. For kommunale barnevernsinstitusjoner er retningslinjene veiledende.

Retningslinjene omhandler rollen som skoleansvarlig, ansvars- og oppgavefordeling mellom skoleansvarlig/ansatte og ledelse. Formålet med retningslinjene er å bidra til at barna får opplæring i tråd med behov og rettigheter. Rett og plikt til opplæring er hjemlet i opplæringsloven.

Barnevernsinstitusjon og omsorgssenter for enslig mindreårige asylsøkere omtales i det følgende som institusjon.

Grunnlagsdokumenter
Sist faglig oppdatert 25. februar 2019