Ansvaret for å gi opplæring ligger hos skolemyndighetene. Ledelsen ved barnevernsinstitusjonen har, sammen med skoleansvarlige og ansatte, ansvaret for å følge opp opplæringen til det enkelte barn. For å bidra til å sikre at barna får opplæring i tråd med behov og rettigheter skal hver institusjon ha en skoleansvarlig. Det skal utpekes stedfortreder for den skoleansvarlige for å sikre kontinuitet i arbeidet, slik at barn i institusjon får riktig opplæring.

Dersom institusjonen består av flere institusjonsavdelinger, skal hver institusjonsavdeling ha en skoleansvarlig og stedfortreder.

Det er leder som har ansvar for å sørge for at barn og unges rett og plikt til opplæring blir ivaretatt. Oppgaver knyttet til denne plikten kan delegeres til skoleansvarlig. Institusjonens leder har, etter drøftelser med tillitsvalgte, ansvar for å utpeke en skoleansvarlig og stedfortreder for denne.

Lederen har videre ansvar for å