Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Skoleansvarlige i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere - retningslinjer

Retningslinjene gjelder for statlige barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Retningslinjene gjelder også for private barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere der det følger av kontrakt. For kommunale barnevernsinstitusjoner er retningslinjene veiledende.

Retningslinjene omhandler rollen som skoleansvarlig, ansvars- og oppgavefordeling mellom skoleansvarlig/ansatte og ledelse. Formålet med retningslinjene er å bidra til at barna får opplæring i tråd med behov og rettigheter. Rett og plikt til opplæring er hjemlet i opplæringsloven.

Barnevernsinstitusjon og omsorgssenter for enslig mindreårige asylsøkere omtales i det følgende som institusjon.

Grunnlagsdokumenter
Sist faglig oppdatert 25. februar 2019

Skoleansvarlig og stedfortreder skal ha

  • sosialfaglig og/eller pedagogisk kompetanse, eller den kompetanse som til enhver tid fremgår av gjeldende presiseringer gitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • kunnskap om opplæringslova og aktuelle grunnlagsdokumenter.
  • god system- og forvaltningsforståelse, oversikt over aktuelle samarbeidsaktører og kunnskap om, og ferdigheter knyttet til tverrfaglig samarbeid.
Skoleansvarliges oppgaver
Spesielt for EMA

Ansvaret for å gi opplæring ligger hos skolemyndighetene. Ledelsen ved barnevernsinstitusjonen har, sammen med skoleansvarlige og ansatte, ansvaret for å følge opp opplæringen til det enkelte barn. For å bidra til å sikre at barna får opplæring i tråd med behov og rettigheter skal hver institusjon ha en skoleansvarlig. Det skal utpekes stedfortreder for den skoleansvarlige for å sikre kontinuitet i arbeidet, slik at barn i institusjon får riktig opplæring.

Dersom institusjonen består av flere institusjonsavdelinger, skal hver institusjonsavdeling ha en skoleansvarlig og stedfortreder.

Det er leder som har ansvar for å sørge for at barn og unges rett og plikt til opplæring blir ivaretatt. Oppgaver knyttet til denne plikten kan delegeres til skoleansvarlig. Institusjonens leder har, etter drøftelser med tillitsvalgte, ansvar for å utpeke en skoleansvarlig og stedfortreder for denne.

Lederen har videre ansvar for å

  • bidra til at skoleansvarlig og stedfortreder har tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter til å ivareta oppgavene som legges til skoleansvarlig
  • være kjent med Retningslinjer for skoleansvarlig, følge med på om oppgavene løses etter formålet, og evt. justere ved behov
  • sikre at arbeidet med skole er implementert i institusjonens interne planer og rutiner