Fylkesnemndas myndighetsområde i barnevernssaker fremgår av barnevernloven § 7-1. Fylkesnemnda fatter vedtak som treffes mot, eller som kan opprettholdes uten den private parts samtykke, de såkalte tvangsvedtakene. De fleste avgjørelser om tvang treffes av fylkesnemnda i førsteinstans. Fylkesnemnda er også klageinstans for barneverntjenestens midlertidige vedtak i akuttsituasjoner og barneverntjenestens vedtak om flytting av barn, jf. barnevernloven § 4-17.

9.1 Fylkesnemndas sammensetning
9.2 Habilitet
9.3 Hovedprinsipper for saksbehandlingen i fylkesnemnda
9.4 Oppnevning av fullmektig for privat part
9.5 Talsperson for barnet
9.6 Rett til innsyn i opplysninger fremlagt for fylkesnemnda
9.7 Forhandlingsmøtet
9.8 Forhandlingsmøte i klagesak
9.9 Forenklet behandling og endringssaker
9.10 Prosessuelle spørsmål
9.11 Vedtak og begrunnelse
9.12 Godtgjøring til vitner, sakkyndige og tolk
Sist faglig oppdatert 19. juni 2019