Del B er bygd opp rundt barnets fortid, nåtid og fremtid og rundt sentrale områder for barnets utvikling. Hvert område er inndelt i barnets beskrivelser av fortid, barnets ønsker/behov nå (barnets stemme), omsorgssenterets observasjoner, vurderinger og forslag til oppfølging. På områdene skole/utdanning og psykisk helse er det i tillegg lagt opp til at vurderinger fra psykolog og skole kan skrives rett inn.

Kartleggingen skal vise at det er en sammenheng mellom det barnet sier rundt egne behov, det omsorgssenteret observerer og vurderer rundt barnets behov, og hvordan omsorgssenteret jobber for å følge opp det som kommer frem (forslag til oppfølging).

Der det ikke enda foreligger nok informasjon kan det fremkomme et forslag til oppfølging om hvordan dette skal jobbes videre med.

Få med datoer nye innlegg slik at det blir mulig å følge barnets utvikling og oppfølging over tid. Det er ikke nødvendig å ta med enkelthendelser av liten betydning. Er det gjentakende hendelser som er med på å gi et helhetsbilde av barnet er det viktig at det kommer frem. Der det skjer endringer hos barnet eller omsorgssenteret endrer måten det jobbes på rundt et barn skal dette dokumenteres slik at barnets utvikling og hvordan omsorgssenteret har jobbet kommer frem.

Under følger en beskrivelse av hva som bør være fokus for hvert område i KOPP, samt forslag til observasjonspunkter og mulige spørsmål i samtale med barna rundt de forskjellige områdene. Utfra det barnet sier og omsorgssenterets observasjoner skal omsorgssenteret gjøre sine vurderinger og komme med forslag til oppfølging.

1. Identitet, kultur, religion og interesser
2. Familie og oppvekst
3. Skole/utdanning
4. Fysisk helse
5. Psykisk helse
6. Sosial fungering og sosialt nettverk
7. Praktiske ferdigheter

 

Sist faglig oppdatert 12. januar 2021