Ledere har et særskilt ansvar for å gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø når uakseptabel atferd eller lovbrudd har funnet sted. Dette gjelder både for å forstå årsakene, iverksette tiltak, hindre gjentakelse og sørge for sosial integrering av de involverte. Det er viktig å skille mellom personalsak og oppfølging av arbeidsmiljøet.

I etterkant av en sak må det vurderes om noen har behov for helsehjelp eller tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Det kan også være behov for å diskutere opplevelser og reaksjoner med helsepersonell eller andre veiledere.

Hvis en eller flere av de involverte skal fortsette å jobbe på den opprinnelige arbeidsplassen, er det viktig å se på behov for sosial tilrettelegging i forkant av slik tilbakeføring.

Det bør være en gjennomgang av organisasjonen for å se om det er forhold som ligger til grunn for, eller er medvirkende årsaker til, hendelsen. Dersom det ikke er snakk om kritikkverdige forhold, kan det likevel være grunnlag for å sette i verk tiltak for bedring av arbeidsmiljøet.

I oppfølgingen av personalgruppen er det viktig med et nært samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.