Gi tilpasset informasjon
Ikke gjennomfør samtaler om saken etter melding til politiet
Ivareta barnets rett til medvirkning
Bistå familien med nødvendig hjelp