Kontakt nærmeste overordnede
Still åpne spørsmål og gi informasjon om prosessen
Gi informasjon om hjelpetilbud
Dokumenter samtalen
Anonymitet
Søk veiledning