Retningslinjene gjelder for statlige barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Retningslinjene gjelder også for private barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere der det følger av kontrakt. For kommunale barneverninstitusjoner er retningslinjene veiledende. 

Barneverninstitusjon og omsorgssenter for enslig mindreårige asylsøkere omtales i det følgende som institusjon/institusjonen.

Retningslinjene omhandler etablering av helseansvarlig i institusjon, ansvar- og oppgavefordeling mellom helseansvarlig og ansvarlig for institusjonen, samt helseansvarliges oppgaver. Formålet med helseansvarlig i institusjon er å bidra til at barna får nødvendig helsehjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Retten til helsehjelp er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven.