Alle hasteflyttinger medfører en betydelig risiko for stressreaksjoner hos barnet. Det er viktig å minimere denne risikoen og ivareta barnet på en best mulig måte. Akutte situasjoner er ofte preget av kaos og ulike virkelighetsoppfatninger som vil påvirke alle involverte. 

Bruk av tolk ved behov
Bruk av tvang
Dokumenter forløpet og barnets synspunkter
Ha løpende kontakt med plasseringssted
Behov for bistand fra andre instanser?
Trygg barnet
Skjerm barnet
Involver barnet