For å sikre at modellen bygger på beste tilgjengelige kunnskap, møter behovet i barnevernstjenestene og kan tas i bruk av alle kommuner, utvikles modellen i samarbeid mellom representanter for mangfoldet i norsk barnevern. 

Tre kunnskaps- og kompetansemiljøer innenfor barnevernsområdet deltar:

Disse bruker samskapingsmetodikk for å utvikle og prøve ut modellen sammen med ti barnevernstjenester. Tjenestene er mangfoldige både når det gjelder størrelse, organiseringsform (kommunale og interkommunale tjenester, generalist- og spesialistorganisert), geografiske og demografiske forhold og grad av erfaring med fag- og modellutviklingsarbeid fra tidligere. Barnevernstjenestene som deltar, er inndelt i fire geografiske «klynger»: