Anbefaling 7: Det skal alltid gjøres systematiske kartlegginger av barnas skolefunksjon, og somatiske og psykiske helse når barn skal flytte i fosterhjem.

Barn i barnevernet har høyere forekomst av helseplager både av psykisk og somatisk art, og er ofte underytere i skolesammenheng. Grundig kartlegging er derfor nødvendig både for å finne ut om fosterhjem er riktig tiltak, og som grunnlag for å kunne tilrettelegge for passende støtte- eller forsterkningstiltak.

Risikogruppe
Undersøkelser og karlegging før plassering
God praksis
Begrunnelser fra jus og styringsdokumenter
Forskning og kunnskapsgrunnlag