Anbefaling 6: Samværsavtaler skal sikre at barn og foreldre, søsken og andre nærstående kan opprettholde så mye kontakt som mulig med hverandre, dersom ikke annet er bestemt.

Som ved ordinære fosterhjemsplasseringer, skal barn, foreldre og søsken sikres kontakt og samvær også når barn flytter i fosterhjem i slekt eller nettverk, med mindre særlige grunner taler imot det. Undersøkelser viser at barn som bor i slektsfosterhjem har økt sannsynlighet for å opprettholde kontakten med foreldre og søsken sammenlignet med barn som bor i ordinære fosterhjem. 

Barns rett til samvær med foreldre
Hvor mye og hva slags samvær?
God praksis
Begrunnelse for jus og styringsdokumenter
Forskning og kunnskapsgrunnlag