Anbefaling 5: Barn og foreldre har rett til å få gi sine synspunkter og deres mening skal tillegges vekt

Medvirkning har stor betydning når det gjelder å etablere fosterhjem i barnas slekt eller nære nettverk. Ved flytting innenfor slekten blir forholdet mellom familiemedlemmene endret.  Barneverntjenesten må legge til rette for å løse de utfordringene dette innebærer.

I henhold til FNs barnekonvensjon har barn rett til å si sin mening i alle saker som vedrører dem og deres mening skal tillegges vekt. Prinsippet om barns rett til medvirkning er nedfelt i barnevernloven § 6-3 og er nevnt særlig ved valg av fosterhjem, jf. fosterhjemsforskriften § 4 femte ledd:

Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før fosterhjem velges. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

La barnets foreldre uttale seg
Gi familiene hjelp til å reforhandle relasjoner og forpliktelser
Bruk nettverksmøter
Oppfølging av fosterhjemsplasseringer
Begrunnelser fra jus og styringsdokumenter
Forskning og kunnskapsgrunnlag