Forankring av frivillig sektors rolle i kommunens planer kan styrke arbeidet med å fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge. Frivillighetspolitikk kan inkluderes i kommuneplanens samfunnsdel og aktuelle kommunedelplaner, for eksempel knyttet til oppvekst, barn og unge.

Frivillighetspolitikk må utvikles i dialog med frivillig sektor

For at frivillighetspolitikken skal bli relevant må den utvikles i dialog med frivilligheten. Kommuner som har en frivillighetspolitikk, har tettere dialog med frivillig sektor lokalt enn de som ikke har det, og har derfor bedre forutsetninger for å utveksle informasjon samt utvikle og etablere samarbeidsrelasjoner.

Samskaping mellom kommunen og frivilligheten

En kommunal frivillighetspolitikk som beskriver hvordan kommunen skal forholde seg til frivillig sektor vil fremme samskaping mellom kommune og frivillighet.

Få kommuner har etablert en politikk som beskriver kommunens forhold til frivilligheten på systemnivå. Dette til tross for at frivilligheten, lokalt og nasjonalt, ofte utpekes som en sentral aktør som kan bidra til å løse felles samfunnsutfordringer, som for eksempel arbeid mot fattigdom i barnefamilier.

Dette dialogaspektet er også omtalt i Fritidserklæringen.

Bistand til kommuner
Eksempler på godt samarbeid mellom kommune og frivillighet
Nyttige ressurser