Medvirkning og bred deltakelse i kommunal samfunnsplanlegging er et viktig virkemiddel for å sikre lokale fellesverdier og grunnleggende levekår.
Bred involvering i planarbeidet innebærer å involvere på tvers av sektorer, og på ulike nivåer. Representanter fra frivillige organisasjoner, brukere m.fl. er andre viktige stemmer inn i planarbeidet.

Barn og unges interesser og oppvekstvilkår skal ifølge plan- og bygningsloven vies særlig oppmerksomhet. Miljøverndepartementet har utviklet en veileder for medvirkning i planlegging, om hvordan vi kan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i kommunal og regional planlegging. Veilederen skisserer prinsipper og anbefalinger for hvordan medvirkningen kan bidra til å få frem ulike syn og interesser i planleggingen.

10 råd som kan bidra til bedre medvirkningsprosesser
Barns synspunkter
Nyttige ressurser