Innsats mot fattigdom blant barn/barnefamilier omfatter flere områder. Det dreier seg om

Utfordringene for barn og familier med lavinntekt er ofte sammensatte og krever bidrag fra mange aktører over tid. Det er derfor behov for en helhetlig kommunal innsats.

Legge til rette for varig endring

God planlegging handler om å legge til rette for varig endring. Det gir et godt utgangspunkt for å se de ulike områdene i sammenheng, og å skape en varig struktur rundt arbeidet. Helhetlig lokal planlegging er avgjørende for at kommunene skal kunne utnytte virkemidlene og ressursene effektivt.

Fattigdomsbekjempelse handler om mer enn bevilgninger. Det handler også om verdier, kompetanse og samarbeidsinnsats blant offentlige instanser, samt samhandling med frivillige. Det handler også om hvordan kommunen kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte innenfor eksisterende rammebetingelser. (Strategisk temaplan 2013-2017 Skien kommune)

Forankring av fattigdomstematikk i kommunalt planarbeid

Under beskriver vi hvordan fattigdomsproblematikk kan knyttes til de ulike nivåene i planprosessen. Oppsettet er basert på veiviseren.no sin redegjørelse av boligpolitisk planlegging.

1. Kommunal planstrategi
2. Kommuneplan - samfunnsdel
3. Kommuneplan - arealdel
4. Kommunedelplan
5. Utdypende planer
6. Økonomiplan
Initiering av planarbeid