Retningslinjene skal sikre at taushetspliktreglene blir vurdert før barnevernsinstitusjoner eller omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssentre) beslutter å gi opplysninger om straffbare forhold eller anmeldelse til politiet. Dette for å sikre at barnevernlovens grenser for taushetsplikt overholdes. Retningslinjene skal videre sikre enhetlig og effektiv håndtering når spørsmål om å gi opplysninger om straffbare forhold eller anmeldelse er aktuelt.