Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Anmeldelse av beboere i barnevernsinstitusjon eller omsorgssenter

Retningslinjene gjelder for statlige barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre. Retningslinjene er veiledende for godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner og omsorgssentre. Retningslinjene gjelder alle straffbare forhold hvor gjerningspersonen er en beboer. De gjelder også hvor gjerningspersonen er ukjent men antas å være en beboer, og hvor opplysningene kan være egnet til å avdekke identiteten til beboeren.

Sist faglig oppdatert 01. februar 2024

Retningslinjene skal sikre at taushetspliktreglene blir vurdert før barnevernsinstitusjoner eller omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssentre) beslutter å gi opplysninger om straffbare forhold eller anmeldelse til politiet. Dette for å sikre at barnevernlovens grenser for taushetsplikt overholdes. Retningslinjene skal videre sikre enhetlig og effektiv håndtering når spørsmål om å gi opplysninger om straffbare forhold eller anmeldelse er aktuelt.

Utgangspunktet for vurderingen er barnevernloven § 6-7, som regulerer adgangen til å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer, herunder politiet. Etter barnevernloven § 6-7 første ledd har enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, en barneverninstitusjon eller et omsorgssenter taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 – 13 e.

Taushetsplikten gjelder alle personopplysninger,
Rundskriv Q-24/2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre er tillagt oppgaver og plikter i barnevernloven og forskrifter som for eksempel forskrift om godkjenning av institusjoner, forskrift om internkontroll i institusjoner og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Det er blant annet stilt krav til at beboerne gis forsvarlig omsorg og behandling, at institusjonen benytter metoder som er faglig og etisk forsvarlige og har en bemanning som sikrer forsvarlig drift.

Det forutsettes at krav i lov og forskrift er oppfylt. Opplysninger om straffbare forhold eller anmeldelse til politiet skal ikke brukes for å avhjelpe forhold som skyldes pliktbrudd, svikt i rutiner eller manglende internkontroll.

Det er adgang til å gi opplysninger om straffbart forhold eller anmeldelse til politiet dersom det er nødvendig for å fremme institusjonens eller omsorgssenterets oppgaver, jf. barnevernloven § 6-7 tredje ledd første alternativ. Hvorvidt alternativet kommer til anvendelse beror på en konkret og individuell vurdering av beboers situasjon.

Alternative tiltak
Forhold ved beboeren
Gjentakelsesfare
Handlingen
Om informasjon/anmeldelse til politiet vil være til nødvendig for å fremme institusjonens oppgave
Ved straffbart forhold mot annen beboer

Opplysninger kan også gis til politiet når det er nødvendig «for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse», jf. barnevernloven § 6-7 tredje ledd andre alternativ. Faren for at noen skal tape livet eller utsettes for en alvorlig helseskade, er i loven overordnet barneverntjenestens plikt til å verne om personfølsomme opplysninger.

Dette alternativet kommer til anvendelse uavhengig av hvem det er som står i fare for tap av liv eller alvorlig helseskade. Alternativet er et spesielt nødrettslig alternativ. Bruken av det er derfor begrenset til spesielle situasjoner som innebærer en akutt og konkret trussel mot andre menneskers liv eller helse.

Etter arbeidsmiljøloven § 5-2 har arbeidsgiver en plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke. Arbeidstilsynet har utarbeidet en liste over hva som karakteriserer alvorlig skade etter arbeidsmiljøloven. Det foreligger ingen definisjon av hva som er å anse som alvorlig skade på noens helse etter barnevernloven og vurderingen vil bero på en totalvurdering.

Alternative tiltak
Beboers situasjon
Gjentakelsesfare
Handlingen
Om informasjon/ anmeldelse til politiet er nødvendig for å forebygge fare for liv eller alvorlig skade
Ved straffbart forhold mot annen beboer
Kompetanse til å anmelde – institusjonens leder
Straffesaker som gjelder formuesgoder – regionsdirektørens kompetanse til å begjære påtale

Slike saker skal prioriteres og behandles så raskt som mulig. Hensynet til rask reaksjon og til at alle relevante forhold er vurdert, må ivaretas i saksbehandlingen. Taushetsplikt etter barnevernloven §6-7 (3)

Tjenestemannens ansvar og oppgaver
Hovedvernombudet ansvar og oppgaver
Jurist
Leder/ leders stedfortreders ansvar og oppgaver
Leders endelige beslutning
Leders ansvar ved institusjonen hvor beboer har blitt anmeldt
Fritak fra taushetsplikt ved ansattes forklaring for politiet eller for domstol