Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om nettressursen

Foreldrestøttende tiltak - nettside hjelper din kommune å sikre et godt tilbud (Youtube)

I 2018 lanserte Regjeringen den første foreldrestøttestrategien i sitt slag.Den er rettet primært mot kommunale tjenester og setter foreldre og barn i fokus. Temanettsiden om foreldrestøtte er spesielt rettet mot kommuner som arbeider med å gi foreldrestøttende tilbud til foreldre.

Digital fagstøtte (tiltak 6) er en integrert del av Regjeringens strategi for foreldrestøttende tiltak Trygge foreldre – trygge barn Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018–2021)

Foreldre har stor betydning for barns liv og utvikling. Å være foreldre gir stor glede, men kan også være utfordrende. I henhold til norsk lov og barnekonvensjonen har barnets foreldre et felles ansvar for barnets oppvekst og utvikling, men staten har også en plikt til å støtte foreldrene.

Formålet med foreldrestøtte er å fremme barns helse og utvikling. Samfunnsutviklingen skjer raskt, og med endringer i samfunnet dukker det opp nye utfordringer knyttet til det å være foreldre.

Strategien beskriver mange forskjellige utfordringer som ulike foreldre har, og tiltakene i strategien møter utfordringene med tiltak. Målet med strategien er at alle foreldre skal få tilbud om støtte gjennom hele barnets oppvekst. For å nå målet, må alle tilbud og aktiviteter som foreldre mottar bli tilgjengelig og synlig for dem som ønsker

I løpet av det siste tiårene har andre familiekonstellasjoner enn den tradisjonelle kjernefamilien blitt vanligere. Foreldrestøtte bør derfor, i tillegg til barnets lovlige foreldre, også tilbys alle som har omsorg for barn og som er viktige for å fremme barnets helse og utvikling.

En stor del av foreldrestøttende tiltak tilbys i dag av ulike tjenester i kommunene og i statlig familievern. Foreldre tilbys foreldreveiledning i grupper, hjemmebesøk, og andre møteplasser for foreldre, slik som familiesentre og åpne barnehager. Når barna blir eldre, kan støtte til foreldre tilbys på andre arenaer og også av frivillige organisasjoner.

En utfordring kommuner og frivillig sektor har hatt er at det finnes mange forskjellige foreldreveiledningsprogram for ulike formål. Tiltak 6 i foreldrestøttestrategien har hatt som mål å møte utfordringen ved å utvikle en digital fagstøtte for kommunale- og frivillige tjenester som driver foreldreveiledning.

I 2021 er første versjon av temanettsiden om foreldrestøtte og samliv, for kommunale- og frivillige tjenester klar for bruk. Nettsiden skal gi faglig støtte for ansatte og ledere i kommuner som ønsker å styrke det foreldrestøttende arbeidet i ulike tjenester. Den er utviklet for å gi lett tilgjengelig informasjon og oversikt over program det er hensiktsmessig å ta i bruk på bakgrunn av foreldre og barns behov og utfordringer.Nettressursen inkluderer også kunnskapsbaserte hjelpetiltak til bruk for kommunal barnevernstjeneste og er ment som et nyttig verktøy for kommunene i forberedelsen til barnevernsreformen.

På nettsiden får dere oversikt over alle relevante kunnskapsbaserte metoder og foreldrestøttende tilbud med link til hvilken instans som er ansvarlig for det spesifikke tilbudet. Målet er at kommunene kan tilby foreldre foreldrestøttende tilbud og hjelp til rett tid og basert på deres behov. Nettressursen inneholder hjelpetiltak i barnevernet og foreldrestøtte som kan benyttes av frivillig sektor, og også beskrivelser og oversikt over samlivstiltak. Gode samliv gir godt foreldreskap og er til det beste for barna.

Se tiltakene i Foreldrestøttestrategien