Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om omsorgssentertilbudet

Innholdet på denne siden kan være utdatert

Innholdet er ikke oppdatert i henhold til ny barnevernslov som trådte i kraft 1. januar 2023.

Les mer om ny barnevernslov

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal gi barn som har kommet til Norge og søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige. Bufetat, region øst er delegert et nasjonalt ansvar for enslige mindreårige under 15 år.  

Målgruppe

Tilbudet om plass gjelder for barn som er under 15 år når asylsøknaden blir fremmet. Tilbudet om plass på et omsorgssenter gjelder fra barnet blir overført fra utlendingsmyndighetene til Bufetat, frem til barnet blir bosatt i en kommune eller forlater landet.  Omsorgssentertilbudet er regulert i barnevernloven kapittel 5A.

Bufetat skal gi tilbud om plass i et omsorgssenter til følgende barn:  

  • enslige mindreårige som er under 15 år når de kommer til Norge og søker om asyl  
  • medfølgende søsken under 18 år 
  • enslige mindreårige under 15 år som blir forlatt av foreldrene sine, eller som ikke kan bo sammen med andre omsorgspersoner i mottak.  
  • barn plassert av kommunal barneverntjeneste etter bvl. kap. 4, og som anses å være i omsorgssenterets målgruppe.  

Inntak

Det er politiets utlendingsenhet (PU) som registrerer asylsøknaden til nyankomne enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Dersom PU vurderer at søkeren er under 15 år ved ankomst, tar de kontakt med Bufetats ankomstfunksjon og ber om plass i et av Bufetats omsorgssentre.   

Dersom en barneverntjeneste ønsker å plassere et barn i et omsorgssenter (etter barnevernloven kapittel 4), sender barneverntjenesten en henvisning til Bufetat ved Enhet for inntak.

Antall plasser

Antall omsorgssenterplasser Bufetat gir, påvirkes i stor grad av antall ankomster.

Krav til kvalitet

Omsorgssenteret skal gi barnet god omsorg og trygghet og bidra til at det får den oppfølgingen og behandlingen det har behov for.  På lik linje med andre barneverninstitusjoner må alle private og kommunale omsorgssentre godkjennes av regionalt nivå i Bufetat eller Oslo kommune før de kan ta imot barn. 

Bufetat gjennomfører årlige kontroller av private og kommunale omsorgssentre. Bufdir er klageinstans for godkjenning av private og kommunale. Bufetatkvalitetssikrer egne omsorgssentre gjennom løpende internkontroll.  

Mer om godkjenning av omsorgssentre

Tilsyn med omsorgssentre

Statsforvalteren fører tilsyn med at omsorgssenteret drives i samsvar med gjeldende regelverk og at barna får forsvarlig omsorg, behandling og oppfølging i omsorgssenteret.

Private omsorgssentre og institusjoner

Private og kommunale omsorgssentre for enslige mindreårige kan bare benyttes når de er godkjent av Bufetat.  Alle private og kommunale omsorgssentre for enslige mindreårige må søke om godkjenning.

Fant du det du lette etter?