Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bufetats ansvar for bosetting

Bufetat, region øst har det nasjonale ansvaret for bosetting. Bufetat skal sørge for at kommunene bosetter enslige mindreårige flyktninger som etaten har omsorgsansvaret for, og enslige mindreårige under 15 år som bor privat i asylsøkerperioden.

Bufetats overordnede mål for arbeidet med bosetting er at enslige mindreårige som bor på omsorgssentrene og som har fått innvilget opphold i landet, skal bli bosatt i rett kommune, med rett tiltak og innen tre måneder etter vedtak om opphold.

Med rett kommune og rett tiltak menes en kommune som etter Bufetats vurdering er i stand til å ivareta barnets omsorgs- og hjelpebehov på en god måte. For enslige mindreårige vil tilknytning til kommune, nettverk og at kommunen har egnet botiltak/andre tiltak det enkelte barnet trenger, ha betydning for valg av bosettingskommune.

Bufetat skal følge barnets utvikling nøye under oppholdet ved omsorgssenteret og foreta en kartlegging av barnets situasjon og behov. Dette er grunnlaget for en etterfølgende bosetting i en kommune.

Hvis barnet får innvilget opphold som danner grunnlag for bosetting, skal omsorgssenteret ferdigstille og sende rapporten til Bufetat innen tre uker etter vedtaksdato.

Overgangsrapporten skal inneholde relevant informasjon om barnet og barnets behov ved bosetting. Bosettingsrådgiver i Bufetat vil, på grunnlag av opplysninger i overgangsrapporten, og kjennskap til tiltakene i de aktuelle bosettingskommunene, ta stilling til hvilken kommune som kan være aktuell for barnet og forespørre aktuell kommune om bosetting.

Bosettingsansvarlig i Bufetat tar kontakt med kommunen og er det formelle bindeleddet mellom barn, omsorgssenter og kommune. Når kommunen svarer ja til bosetting av et barn, sender Bufetat utsøkingsbrev til kommunen og et bosettingsbrev til barnet.

Ved bosetting skal Bufetat og omsorgssentrene sørge for at viktig og nødvendig informasjon om barnet blir overført til kommunen. Overføring av informasjon forutsetter samtykke fra barnet og representanten/vergen.

Etter at den endelige avtalen om bosetting av barnet er inngått, skal kommunen ha jevnlig kontakt med omsorgssenteret for å sikre en god overgang fra omsorgssenteret til bosettingskommunen. Ved vurdering av tiltak anbefaler Bufetat at kommunen bruker overgangsrapporten som en del av vurderingsgrunnlaget.

Fant du det du lette etter?