Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Utredning av sped- og småbarn og sentre for foreldre og barn

Bufetat kan tilby utredning av sped- og småbarn.

Kommunen har ansvaret for undersøkelse og utredning

Kommunen har ansvaret for undersøkelse og utredning av omsorgssituasjonen av familier med sped- og småbarn i risiko for omsorgssvikt

Fra 1. januar 2022 kan Bufetat ved senter for foreldre og barn tilby utredning som del av barnevernstjenestens undersøkelse (lov om barneverntjenester § 4-3). Lovendringen medfører en juridisk og faglig dreining av tilbudet ved sentrene.

Bistand til utredninger skal være inngangen til Bufetats tilbud. Saker der det ikke er behov for utredninger vil falle utenfor det statlige tilbudet. Utredningstiden må sees i sammenheng med barnevernstjenesten øvrige undersøkelsesfrist på tre måneder.

Utredningen skal resultere i en anbefaling

Utredningen skal resultere i en anbefaling om hvilke tiltak som bør iverksettes overfor barnet eller familien. Det åpnes for statlig bistand til hjelpetiltak og oppfølging av barnet og familien etter endt utredning.

Ingen plikt for Bufetat å tilby hjelpetiltak

Bestemmelsen pålegger ingen plikt for Bufetat til å tilby hjelpetiltak, men gir Bufetat adgang til å tilby det på visse vilkår. En forutsetning for at Bufetat skal kunne tilby slik hjelp er at utredning er gjennomført enten av senteret eller av kommunen selv.

Hjelpetiltak kan være aktuelt der det kreves kompetanse og tiltak som ikke kan forventes at kommunene har, og der statlig bistand eller tilbud vurderes som en forutsetning for at barnet skal få forsvarlig hjelp.

Avgrensning av tilbudet

Tilbudet avgrenses til familier med barn 0-6 år i risiko for omsorgssvikt og til tilfeller der omsorgsovertagelse vurderes som det eneste alternativet. Bufetats tilbud kan gis i sentre for foreldre og barn eller som et hjemmebasert tilbud der barna og familien bor. Barnevernstjenesten må innhente samtykke fra foreldrene og deretter fatte vedtak dersom de ønsker døgnbasert utredning ved sentre for foreldre og barn.

Finansiering

  • Kommunen skal betale egenandel når Bufetat tilbyr slike utredninger.
  • Dersom kommunen ønsker hjelpetiltak i regi av Bufetat, foruten at det har vært gjennomført utredning i statlig regi, må kommunen fullfinansiere dette selv.

Se egne satser og les mer om kommunens finansieringsansvar

Retningslinjer og standardiserte forløp

Bufdir utvikler kunnskapsbaserte retningslinjer for utredning og hjelpetiltak for familier med barn 0-6 år i risiko for omsorgssvikt. Formålet med kunnskapsbasert retningslinje er å

  • øke den faglige kvaliteten i både utrednings- og hjelpetiltaksfasen
  • minske uønsket variasjon i kommunalt og statlig barnevern
  • øke rettssikkerheten for barn og deres familier.

En retningslinje skal bestå av korte, handlingsrettede råd. Retningslinjen er utviklet etter internasjonalt anerkjent metodikk, i tråd med prinsipper fra kunnskapsbasert praksis.

Standardiserte forløp

Det er utarbeidet standardiserte forløp der formålet er å legge føringer for god arbeidspraksis gjennom saken. I forløpsbeskrivelsen vil det være tilhørende maler, for både det faglige og administrative arbeidet ved senter for foreldre og barn.

  • Standardisert forløp for utredning piloteres fra 01.01.22 på et pilotsenter i hver region. Full utrulling av forløpet på alle sentrene (både statlig og private/ideelle) vil skje innen utgangen av 2022.
  • Standardisert forløp for hjelpetiltak vil piloteres i løpet av 2022. Mer detaljert informasjon kommer løpende.

Øvrige sentre for foreldre og barn, som ikke er en del av pilotering av standardisert forløp for utredning, viderefører dagens tilbud inntil alle Bufetats sentre tilbyr utredning og hjelpetiltak innen utgangen av 2022.

Ny forskrift

Forskrift om overgangsregler for det økonomiske ansvaret for hjelpetiltak i senter for foreldre og barn trådte i kraft 1.1.2022.