Olsen, Terje og Vedeler, Janikke Solstad | Kurt Elvegård | Eriksen, John

Hatytringer og funksjonshemming har blitt viet lite oppmerksomhet i forskningen. Denne rapporten presenterer resultatene fra en landsdekkende studie om funksjonshemmedes erfaringer med hatytringer. Nordlandsforskning har i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning gjennomført studien på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Rapporten oppsummerer resultater fra en empirisk studie av hatytringer rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne. Studien belyser hvor det skjer, hvilke konsekvenser hatytringer har for dem som rammes og i hvilken grad hatytringer opptrer i kombinasjon med andre diskrimineringsgrunnlag. Avslutningsvis drøftes hvordan hatytringer kan håndteres og forebygges.

74 s., utgitt av Nordlandsforskning i 2016.